Inleiding

Afkortingen in de Groene Index

Het is onmogelijk alle afkortingen in de Groene Index, zelfs van één jaar, aan te geven. Gelukkig kan de gebruiker als hij zelf geen oplossing zou vinden, altijd de volledige tekst van een besluit opvragen.

Essentieel is het teken = . Het betekent 'is besloten', waarna de inhoud van het besluit volgt. Daarnaast kan een plat enkel streepje — betekenen: van de volgende inhoud.

Er zijn enkele groepen afkortingen, die in hun context voor zichzelf spreken.
a) afkortingen van instellingen en bewindspersonen, zoals Min. van Pol. en Just. voor Minister van Politie en Justitie.
b) afkortingen van militaire eenheden en rangen, zoals Inf. voor infanterie en Colll voor kolonel.
c) afkortingen van administratieve eenheden zoals Departt voor Departement en Arrondisst voor Arrondissement
d) afkortingen van provincies en plaatsnamen.

Sommige zijn tekens, ontleend aan elders bestaande, soms al heel oude systemen voor het afkorten van Nederlands en Latijn, zoals & voor en, &c; voor etcetera, een teken voor de letters 'ver' aan het begin van een woord en een streepje boven het einde van een woord, dat meestal 'ende' betekent.

Lijst veel voorkomende afkortingen

Een grote groep afkortingen die meer uitleg verdient, heeft betrekking op de procedures van de staatssecretarie en op het ambtelijk taalgebruik. Vandaar de hier volgende lijst. Deze is overigens niet uitputtend:

aangeschr.aangeschreven
aangest. aangesteld
aanst. aanstelling
administr. administratie
agterstall. agterstallige
ald. aldaar (nadat eerder een plaatsnaam is genoemd)
approb. approberen
auct.s auctorisatie (machtiging)
begrot. begroting
belast. belasting
bepal. bepaling, bepalen(de)
beschr. beschreven (volgens cohier geheven)
besl.t besluit
bevorens. bevorenstaande (eerder genoemde)
bovengen. bovengenoemde
buijtengew. buitengewoon
c & a consideratie en advies
communict communiceert
contnr continueren
correction. correctioneel (boetstraffelijk)
c.s. cum suis (met de zijnen, en anderen)
d. achter een cijfer: dezes (van deze maand)
decr. decreet
departt departement (provincie, gewest)
desw. deswegen (om die reden)
dom: domaniale
erfgen. erfgenamen
execi executie (uitvoering)
extr. ord. extraordinaris
Fr. Frans(e)
geacc. geaccordeerd (toegewezen, toegestaan)
geadopt. geadopteerd (aangenomen, overgenomen)
geapprt geapprobeerd (goedgekeurd)
gearr.e gearresteerde
geauct.s geauctoriseerd (gemachtigd)
gecombint gecombineerd
gedepon. gedeponeerd (opgeborgen)
geduur. geduurende
geëmpl.n geëmployeerden
geoctr- geoctroieerde
gepersist. gepersisteerd
gereqt gerequireerd (vereist, opgevraagd)
goed.en goederen
gouvernr gouverneur
inform. informatie (inlichtingen)
ingev. ingeval
ingez.n ingezetenen
inzend. inzendende
jaarl. jaarlijks(e)
kon. koninklijke
liquid. liquidatie (vereffening)
ll. laatstleden
midd. middelen
miss. missive (brief, schrijven)
mondel. mondeling
mr meester
nat. nationale
not. notificatie (kennisgeving)
onbeschr. onbeschreven (niet volgens cohier geheven)
ontfr ontvanger
ordonn. ordonnantie
overlegg. overleggende (indienende)
pasp. paspoort
plenipot. plenipotentiaris (gevolmachtigd minister, een diplomaat)
procede procedure
proct procent
qualif. qualificatie, qualificeren
rappt rapport
R.C. rooms katholiek(e)
reqt request
residt resident
respect. respectieve
R.v.M. In de marge: [besluit van de] raad van ministers
st. staat
st.raad staatsraad
ter executie ter uitvoering
tract. traktement
[ver]kopen verkopen
vermeerde vermeerderde
verpond. verponding
[ver]schot verschot (voorschot)
[ver]slag verslag
verzoek.n verzoekende
volg.n volgende
voordr. voordracht
wed. weduwe
weg: wegens