Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Staatssecretarie (Ministerie van de Secretarie van Staat)


Actief vanaf 01-07-1806 tot 08-01-1808

Aantekeningen:

De Minister Secretaris van Staat woonde volgens de instructie van november 1807 dagelijks de deliberaties van de Koning bij en vergezelde hem overal, tenzij het tegendeel werd bevolen. Hij was belast met de begeleiding van alle werkzaamheden die de Koning voor zichzelf had gereserveerd en diende daar jaarlijks een plan voor in, hield de lopende zaken in het oog en was verantwoordelijk voor de redactie en verzending van de decreten en besluiten. De minister woonde ook de vergaderingen bij van de Raad van Ministers, van de Staatsraad en van de geheime raad van gratie. Verder beheerde de minister de Koninklijke Drukkerij en de Staatscourant, totdat deze taak op 5 december 1807 overging naar de Minister van Justitie en Politie.

Bij ontstentenis van een kanselier van het Koninklijk Huis nam de Minister Secretaris van Staat deze functie waar.

In 1807 waren naast de secretaris-generaal een aantal hoofdcommiezen en commiezen-notularissen, een commies-expediteur, een commies-indexmaker en een commies-expediteur voor de secrete zaken werkzaam. Een bureau de traduction werd opgericht bij KB van 24 juni 1806 no. 8, met een chef de bureau, een commies en een klerk. In 1807 behoorde ook 's lands archivarius tot de Staatssecretarie.


Wetgeving:

1806/06/24 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: oprichting van een Bureau de Traduction bij de Staatssecretarie. meer informatie
1806/06/24 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: akten van het koninkrijk Holland zijn 1) decreten, 2) besluiten, 3) disposities of renvoyen (op rapporten en rekesten) en 4) bevelen (officiële correspondentie van de koning via zijn kabinet) meer informatie
1806/06/30 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: alle verzoeken en adressen van Gerechtshoven, Departementale Besturen of andere geconstitueerde machten toe te zenden aan de betreffende minister of directeur-generaal, ter presentatie aan de Koning. meer informatie
1806/07/10 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de Secretaris van Staat heeft de rang, het traktement en het kostuum van minister. meer informatie
1806/07/29 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: de Staatssecretarie, het Directoraat-Generaal van Justitie en Politie en de Generale Directie van Koophandel en Koloniën worden verheven tot Ministerie. meer informatie
1806/08/09 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de directie van en het toezicht op de Koninklijke Staatscourant wordt bij uitsluiting opgedragen aan de Minister Secretaris van Staat. meer informatie
1806/09/30 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: alleen benoemingen van ministers, grootofficieren, Hun Hoog Mogenden, staatsraden en luitenants-generaal worden als decreet opgemaakt, de overige in de tweede klasse van de besluiten. meer informatie
1806/11/28 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: notificaties en kennisgevingen aan het publiek zullen de Ministers voortaan zelf ondertekenen. meer informatie
1807/06/26 Besluit raad van Ministers: behandeling van venia aetatis, verdeling van de rapporten van de Staatsraad en toelating van de secretaris-generaal van het Ministerie van de Staatssecretarie tot de Raad van Ministers. meer informatie
1807/11/14 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: algemene instructie voor de Ministers, behalve die van Koophandel en Koloniën. meer informatie
1807/11/16 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de aanvullende instructie voor de Minister Secretaris van Staat. meer informatie
1807/11/25 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: renvoyen te contraseigneren door de secretaris-generaal van de Staatssecretarie, finale disposities worden alleen door de minister zelf getekend. meer informatie
1807/12/05 Decreet van Lodewijk Napoleon: Art. 5 drukkerij en bulletin der wetten worden ondergebracht bij het Ministerie van Justitie. meer informatie
1807/12/05 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: aanvulling op de algemene instructie van de Ministers inzake de terminologie van besluiten, de uitvoering door de Minister van Justitie en Politie, die de Staatsdrukkerij en het Bulletin der Wetten beheert. meer informatie
1807/12/11 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de Minister Secretaris van Staat mag op rekesten aan de Koning het antwoord in het Nederlands geven, maar wel zeer exact. Hij moet daarvan een afzonderlijk register bijhouden. meer informatie
1808/01/08 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: opheffing van het Ministerie van de Secretarie van Staat; de directie van de bureaus wordt nader geregeld. meer informatieLiteratuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Margry, P.J., 'Uwer Excellentie Onderdanigen en Gehoorzamen Dienaar S. Dassevael' in: J. Margry, E.C van Heukelom en A.J.R.M. Linders. Zes eeuwen Rekenkamer: van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer ('s-Gravenhage, 1989) p. 185-205.
Roelevink, J., "Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lodewijk Napoleon" in: Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden CXVII (2002), p. 1-24.