Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Agentschap van Justitie


Actief vanaf 12-03-1798 tot 28-02-1802

Aantekeningen:

De Agent van Justitie was verantwoordelijk voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Hij hield toezicht op de handhaving en de uitvoering van de wetten op het justitiewezen, op de rechtspleging en op de openbare aanklagers. Verder beschermde hij volgens instructie de ingezetenen tegen politieke daden van het gezag die strijdig waren met de staatsregeling. Hij was bevoegd aanklagers te schorsen, mits hij het Uitvoerend Bewind daarvan onmiddelljk in kennis stelde. Verder werd hij geacht voorstellen te doen ter verbetering van de justitie. Uiteraard droeg de agent de zorg voor het departement met het archief.

De Agent van Justitie werd aangesteld door het Uitvoerend Bewind en legde daaraan verantwoording af. Zijn instructie ontving hij van het Vertegenwoordigend Lichaam. Het was de agenten verboden gezamenlijk een raad te vormen.

Tot de organisatie behoorde vanaf het begin een vaste secretaris, die evenals het overige personeel van de bureaus functioneerde op instructie en onder goedkeuring van het Uitvoerend Bewind. Verder werkten bij het agentschap enkele commiezen, een indexmaker en enkele klerken.


Wetgeving:

1798/05/01 Staatsregeling voor het Bataafse volk. meer informatie
1798/10/3 Besluit van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: vaststelling van de instructie voor de Agent van Justitie. meer informatie
1800/04/05 Decreet van de twwede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: afschaffing van de leges ter algemene secretarie van het Uitvoerend Bewind en op de bureaus van de Agentschappen. meer informatie
1801/10/17 Besluit van het Staatsbewind: Agenten blijven hun werkzaamheden voorlopig waarnemen. meer informatie
1802/02/18 Besluit van het Staatsbewind: de Agent van Justitie wordt per eind februari eervol ontslagen en alle geëmployeerden per eind maart 1802. meer informatieLiteratuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I, 1798-1898. Den Haag, 1994.