Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Nationaal Gerechtshof


Actief vanaf 01-03-1802 tot 25-08-1806

Aantekeningen:

Tot de taken van het Nationaal Gerechtshof behoorde het oordeel over ambtsmisdrijven van de leden van het Wetgevend Lichaam en het Staatsbewind, later de Raadpensionaris, en hoge ambtenaren van staat en over acties waarin het gemenebest werd gedaagd; toezicht op de gerechtshoven en rechtbanken en schorsing of vernietiging van hun vonnissen en handelingen voor zover deze strijdig waren met de wet of met de vormen van rechtspleging; hoger beroep van zaken die in eerste instantie hadden gediend voor Departementale Gerechtshoven; verlening van surseance van betaling en sureté de corps. Op 15 februari 1803 breidde het Wetgevend Lichaam de competentie van het Nationaal Gerechtshof uit als beroepsinstantie van alle sententies gewezen in de koloniën, zonder revisie. Voor het vellen van definitieve vonnissen was een quorum van zeven leden noodzakelijk.

De staatsregeling van 1801schreef voor dat het Nationaal Gerechthof negen leden zou tellen. Zij werden de eerste maal bij meerderheid van stemmen aangesteld door een gezelschap van vijf gecommitteerde leden van het Wetgevend Lichaam en vijf gecommitteerde leden plus de president van het Staatsbewind. De benoemingen waren voor het leven. Bij vacature diende het Nationaal Gerechthof een dubbeltal te stellen, waaraan het Staatsbewind nog twee namen zou toevoegen. De keuze uit deze voordracht geschiedde door het Wetgevend Lichaam.

De procureur-generaal werd door het Staatsbewind, later de Raadpensionaris, aangesteld uit een nominatie van drie personen door het Nationaal Gerechtshof. Naast hem werden drie nationale procureurs of syndici benoemd (zie afzonderlijke beschrijving).


Wetgeving:

1801/10/16 Staatsregeling van het Bataafse Volk. meer informatie
1802/02/10 Besluit van het Wetgevend Lichaam: vaststelling van de instructie voor het Nationaal Gerechtshof. meer informatie
1805/04/26 Besluit van het Staatsbewind: de staatsregeling des Bataafschen volks van 1805 wordt volgens uitkomst van de stemming aanvaard en Schimmelpenninck uitgenodigd op 29 april 1805 de eed te komen afleggen. meer informatie
1805/04/29 Besluit van het Staatsbewind: Raadpensionaris Schimmelpenninck legt de eed af, waarna het Staatsbewind zich opheft en het Wetgevend Lichaam uitnodigt dit eveneens te doen. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: het Nationaal Gerechtshof wordt in zijn functie gecontinueerd. meer informatie
1805/05/03 Staatsbesluit Raadpensionaris: het Staatsbesluit van 29 april 1805 no. 4 inzake het Nationaal Gerechtshof wordt voor vervallen verklaard omdat geen verandering in de constitutie van dit Hof vereist is. meer informatie
1806/08/07 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: vaststelling van de constitutie voor het Koninkrijk Holland. meer informatie
1806/08/25 Besluit Nationaal Gerechtshof: naar aanleiding van de constitutie wordt de titel Hoog Nationaal Gerechtshof van het Koninkrijk Holland aangenomen. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Bauwens, E.C.G., Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811. Amsterdam, 1997.
Greeven, J., Het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek in zijn wetgevende, uitvoerende en rechterlijke magt. Volgens de jongste Staatsregeling in den jaare 1801 aangenomen, en na aanleiding der reglementen en instructiën voor de geconstitueerde magten en authoriteiten kortelijk beschreven. 2 dln. Amsterdam, 1802-1803.