Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Commissie van Superintendentie der Rivieren


Actief vanaf 14-03-1803 tot 01-05-1805

Aantekeningen:

De Commissie van Superintendentie der Rivieren had tot opdracht 1) toezicht en bestuur inzake de waterstaatwerken die uit de nationale kas werden bekostigd; 2) toezicht en bestuur inzake de afvoer van het winterwater en de bevaarbaarheid van de rivieren; 3) de beoordeling van voorstellen van Departementale besturen en andere colleges inzake uit te voeren werken; 4) advisering over verzoeken om steun ten tijde van rampen; 5) toezicht op de besteding van dergelijke steun; 6) het doen van voordrachten aan het Staatsbewind over de wijze van aanbesteding van de werken.

Voorzitter van de Commissie van Superintendentie werd een lid van het Staatsbewind. De overige leden waren een lid uit de raad van Binnenlandse Zaken en daarnaast een aantal door de Departementale besturen te benoemen afgevaardigden, drie uit Holland, drie uit Gelderland, twee uit Utrecht, een of twee uit Overijssel en een uit Brabant. De leden fungeerden op eigen titel, zonder instructie of ruggespraak. De vergaderingen vonden plaats in april en in september, zo nodig aangevuld met buitengewone vergaderingen. De volgorde van stemming werd bepaald door op de eerste vergadering te trekken nummers, waarbij de eerste stemmer van de ene vergadering op de volgende weer geheel achteraan kwam. De president kon, indien hij dat wenste, preadvies uitbrengen op de agendapunten.

De algemene secretaris of de griffier van de secretarie van het Staatsbewind verleenden assistentie. De uitvoering kwam onder verantwoordelijkheid van een directeur-generaal van de rivier- en zeewerken. Voor de twee districten waarin de rivieren werden verdeeld, namelijk de bovenrivieren en de benedenrivieren, werden vier inspecteurs van de rivieren aangesteld.


Wetgeving:

1803/03/14 Besluit van het Staatsbewind: instelling van een Commissie van Superintendentie over de Rivieren. meer informatie
1803/09/02 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van het reglement voor de Commissie van Superintendentie over de Rivieren. meer informatie
1803/10/03 Besluit van het Staatsbewind: de Raad van Binnenlandse Zaken wordt ontslagen van het beheer van de waterstaat; personeel en archieven worden overgedragen aan het Staatsbewind. meer informatie
1803/10/10 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van de instructie voor de directeur-generaal van de rivier- en zeewerken. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: de Commissie van Superintendenten der Rivieren wordt in zijn functie gecontinueerd. meer informatie
1805/05/01 Staatsbesluit Raadpensionaris: opheffing van de beide Commissies van Superintendentie; overdracht van de waterstaat aan de Secretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken, met een Commissie van Superintendentie over de Waterstaat. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Boogaard, J.F., Wetten, decreten, besluiten en tractaten op de waterstaat in Nederland, met aantekeningen. 's-Gravenhage, 1858.
Bosch, A., "Naar eenheid en eenvoud. De oprichting en ontwikkeling van de Rijkswaterstaat 1798-1815" in: Waterstaat XIX (1998) p. 43-53.
Bosch, A., en W. van der Ham, Twee eeuwen Rijkswaterstaat, 1798-1998. Zaltbommel, 1998.
Bosch, A., Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving, 1798-1849. Zaltbommel, 2000.