Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën


Actief vanaf 08-12-1801 tot 01-05-1805

Aantekeningen:

Thesaurier en Raden van Financiën beheerden en bestuurden alle goederen, bezittingen, rechten en revenuen van het gehele gemenebest, voor zover dit beheer niet aan andere colleges was gedelegeerd. Ook het Geheim Fonds van Mortificatie, opgericht op 13 april 1802 met als basis het kapitaal dat de Agent van Financiën destijds met zijn geheime operaties had gekweekt, werd door Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën beheerd. Verantwoording over dit beheer werd nu afgelegd aan de Nationale Rekenkamer. Bovendien hielden Thesaurier-Generaal en Raden toezicht op de posterijen en de muntslag. Ieder jaar dienden zij in oktober een algemene staatsbegroting in bij het Wetgevend Lichaam. Aan het Staatsbewind moest ieder halfjaar een staat van 's lands financiën worden overgelegd.

De Raad van Financie telde naast de thesaurier-generaal, tevens president van de Raad, drie leden. Zij werden benoemd door het Staatsbewind, dat ook de instructie vaststelde en verantwoordelijkheid droeg voor het functioneren van de Raad. De secretaris kon desgevraagd advies uitbrengen over voorkomende zaken.

Tot de organisatie behoorden: a) algemene secretarie; b) bureau van de thesaurier; c) generaal bureau van ordonnancering, waartoe op 26 januari 1802 toestemming werd verleend.


Wetgeving:

1801/10/16 Staatsregeling van het Bataafse Volk. meer informatie
1801/11/17 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van de instructie voor Thesaurier-Generaal enRaden van Financiën. meer informatie
1802/07/16 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van de instructie voor de secretaris van Thesaurier en Raden van Financiën. meer informatie
1804/04/06 Besluit van het Staatsbewind: oprichting van een derde temporair bureau van conversie voor de extraordinaris heffingen van 1804 en 1805. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën worden in hun functie gecontinueerd. meer informatie
1805/04/30 Staatsbesluit Raadpensionaris: opheffing Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën; aanstelling van Gogel als secretaris van staat van Financiën. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Greeven, J., Het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek in zijn wetgevende, uitvoerende en rechterlijke magt. Volgens de jongste Staatsregeling in den jaare 1801 aangenomen, en na aanleiding der reglementen en instructiën voor de geconstitueerde magten en authoriteiten kortelijk beschreven. 2 dln. Amsterdam, 1802-1803.
Leeuwen-Canneman, M. van, Een vriendschap in het teken van 's lands financiën. Briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813. Den Haag, 2009.
Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.
Pfeil, T.J.E.M., Op gelijke voet. De geschiedenis van de belastingdienst.[ Deventer], 2009.