Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Raad van Financiën


Actief vanaf 07-05-1805 tot 24-07-1806

Aantekeningen:

De Raad van Financiën moest op verzoek advies uitbrengen aan de Secretaris van Staat voor de Financiën.

De Raad van Financiën werd benoemd naast de Secretaris van Staat voor de Financiën en bestond uit drie adviserende leden, aangesteld door de Raadpensionaris. Zij vergaderden op een door de Secretaris van Staat te regelen tijdstip. De secretaris kon zelf in de vergadering aanwezig zijn en presideerde dan. Voor het overige werd het voorzitterschap bij toerbeurt vervuld door de leden. De secretaris kon voor een zaak een commissie van een of meer leden aanwijzen. De overigen kregen gelegenheid hun mening te geven. De Secretaris van Staat kon ook een lid van de Raad het toezicht op een onderdeel van zijn taken of een commissie opdragen. Het stond de raden van Financiën vrij de Secretaris van Staat voorstellen te doen ter verbetering van de financiën en tot bezuinigingen. Bruikbare informatie die zij vernemen moeten de raden ter kennis van de Secretaris van Staat brengen. Verder dienden de raden de secretaris individueel of collectief te assisteren en zijn taken te verlichten. De Raad van Financiën besliste over klachten inzake loquaturs en royementen door de nationale rekenkamer, en wel definitief indien de Raad de klacht ongegrond vond. Een gegronde klacht werd afgehandeld door de Raadpensionaris. Verder namen de raden van financiën de rekeningen op van de administratie van de nationale domeinen van de vorst van Nassau en sloten deze. Ten slotte fungeerden de drie raden van financiën samen met de drie raden van de convooien en licenten als leden van de Raad van judicature over de middelen te water en te lande (zie aldaar).

Als "amanuensis" van de Raad werd een hoofdcommies van de secretarie van financiën aangewezen. De notulen en archieven van de Raad van financiën werden toevertrouwd aan de zorg van het Ministerie van Financiën.


Wetgeving:

1805/04/26 Besluit van het Staatsbewind: de staatsregeling des Bataafschen volks van 1805 wordt volgens uitkomst van de stemming aanvaard en Schimmelpenninck uitgenodigd op 29 april 1805 de eed te komen afleggen. meer informatie
1805/05/07 Staatsbesluit Raadpensionaris: aanstelling van adviserende raden van Financiën bij de Secretaris van Staat voor Financiën. meer informatie
1805/05/24 Staatsbesluit Raadpensionaris: vaststelling van de instructie voor de Raad van Financiën. meer informatieLiteratuur:

Leeuwen-Canneman, M. van, Een vriendschap in het teken van 's lands financiën. Briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813. Den Haag, 2009.
Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.