Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist


Actief vanaf -04-1807 tot 01-12-1810

Aantekeningen:

De Directeur-Generaal van de Publieke Schatkist disponeerde over de gelden in de kassen van de ontvangers-generaal en betaalde tot 1808 de renten op de publieke schuld en de pensioenen. Hij viel onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën, maar werkte niettemin onmiddellijk samen met de Koning. Voor de uitgaven richtte hij zich naar diens bevelen.

In 1807 was de tweede divisie van het Ministerie van Financiën, de thesaurie, verzelfstandigd tot het Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist. Een jaar later werd een deel van het takenpakket ondergebracht bij een afzonderlijk Directoraat-Generaal van de Publieke Schuld (zie aldaar), dat werd belast met het toezicht op de ontvangers-generaal van het koninkrijk en met de voldoening van rente en aflossingen en de betalingen van de burgerlijke en militaire pensioenen. Op 1 december 1810 werden de werkzaamheden en al het personeel van het Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist overgedragen aan de Direction de la Caisse Centrale à Amsterdam (zie aldaar).

De Generale Directie van de Publieke Schatkist bestond uit: 1) secretarie met a) eerste bureau voor de extensie en expeditie van stukken en b) tweede bureau voor de index en het archief; 2) thesaurie met a) eerste bureau voor de registratie van aan de ministers toegestane sommen en de registratie van ordonnanties; b) tweede bureau voor de registratie van contra-ordonnanties en wisselbrieven; c) derde bureau voor de registratie van ontvangst en uitgave van ordonnanties die met contra-ordonnanties worden verrekend; d) vierde bureau voor de week-, maand- en jaarstaten en contraboeken en e) vijfde bureau voor de inspectie van de kantoren-generaal; 3) departement van conversie van de staatsschulden (tot 1808).


Wetgeving:

1807/11/16 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: instructie voor de Directeur-Generaal van de Publieke Schatkist. meer informatie
1808/02/05 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: oprichting van een Directoraat-Generaal van de Publieke Schuld, met ontheffing van de Directeur-Generaal van de Publieke Schatkist van de betreffende taken. meer informatie
1808/04/15 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de organisatie van het Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist. meer informatie
1808/06/05 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van een wijziging in de organisatie van het Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist. meer informatie
1808/06/30 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van een wijziging in de organisatie van het Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist. meer informatie
1809/11/26 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de nadere organisatie van het Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist. meer informatie
1810/11/24 Besluit van de Lieutenant-Général: de Directeur-Generaal van de Publieke Schatkist draagt per 1 december 1810 zijn werkzaamheden en zijn personeel over aan de directeur van de Centrale Kas. meer informatieLiteratuur:

Leeuwen-Canneman, M. van, Een vriendschap in het teken van 's lands financiën. Briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813. Den Haag, 2009.
Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.