Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)


Actief vanaf 31-07-1798 tot 17-10-1801

Aantekeningen:

Na door het Intermediair Wetgevend Lichaam uitgeschreven verkiezingen kon het nieuwe Vertegenwoordigend Lichaam volgens de voorschriften van de constitutie van 1798 gaan functioneren.

Het Vertegenwoordigend Lichaam had tot taak de voorbereiding en vaststelling van wet- en regelgeving, alsmede de benoeming van een Uitvoerend Bewind.

Het Vertegenwoordigend Lichaam constitueerde zich jaarlijks gelijktijdig in een Eerste en een Tweede kamer, nadat op de laatste dinsdag van juli een algemene vergadering was gehouden die dertig leden verkoos om zitting te nemen in de Tweede Kamer. De overige vierenzestig leden vormden de Eerste Kamer. Beide Kamers vergaderden gescheiden. De Eerste Kamer had tot taak alle wetten en besluiten te ontwerpen en voor te stellen. De Tweede Kamer besloot deze al dan niet te bekrachtigen, maar kon geen wijzigingen aanbrengen. De voorzitter van de Eerste Kamer werd om de veertien dagen gekozen. Tot 10 oktober 1800 beheerde een commissie van de drukkerije, waarin leden van de Eerste en van de Tweede Kamer zitting hadden, de Landsdrukkerij.

In de eerste bijeenkomst werd bij loting bepaald welk derde deel van de leden in het eerste, tweede of derde jaar moest aftreden. De aftredenden werden vervangen na nieuwe verkiezingen in hun district. Leden waren eenmaal herkiesbaar. Tussentijds openvallende plaatsen werden door de persoonlijke plaatsvervangers van de leden ingenomen, tenzij de periode tot aan een nieuwe verkiezing korter was dan zes maanden.

Elk der beide Kamers had eigen ministers en bedienden. Ze stelden ieder een secretaris van buiten de eigen gelederen aan, en een boodschapper van staat. Deze laatste bracht zowel mondelinge als schriftelijke boodschappen over.

Onder Franse druk besloot het Uitvoerend Bewind een nieuwe grondwet rechtstreeks aan de kiezers in de grondvergaderingen voor te leggen. De Eerste kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam schorste dit besluit, waarna het Uitvoerend Bewind het Vertegenwoordigend Lichaam bij proclamatie ophief.


Wetgeving:

1798/05/01 Staatsregeling voor het Bataafse volk. meer informatie
1798/10/04 Besluit van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: vaststelling van het reglement van orde voor de Eerste Kamer. meer informatie
1800/01/23 Decreet van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: vaststelling van de organisatie van de secretarie van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam. meer informatie
1801/10/16 Staatsregeling van het Bataafse Volk. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Besluiten van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks. 38 dln. Den Haag, 1798-1801.
Besluiten van de Tweede Kamer en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks. 38 dln. Den Haag, 1798-1801.
Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam en Intermediair Wetgevend Lichaam des Bataafschen Volks. 13 dln. Den Haag, 1798-1801.
Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810. Amsterdam, 1991.