Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Raad van de Aziatische Bezittingen en Etablissementen (1800-1804)


Actief vanaf 20-05-1800 tot 27-04-1804

Aantekeningen:

De Raad van de Aziatische bezittingen en etablissementen voerde bestuur en beheer van de bezittingen en eigendommen van de gewezen Oost-Indische Compagnie. Daarvan was echter de Kaap reeds in 1795 veroverd door Engeland. Datzelfde gold voor de Indiase vestigingen in Surat, Bengalen en Coromandel en de Indonesische vestigingen in Malakka, Malabar en Padang. In 1800 werden Ceylon, Ambon en Banda bezet en in 1801 ook Ternate.

De negen leden van de Raad werden benoemd door het Uitvoerend Bewind, waaraan zij ondergeschikt en verantwoordelijk waren. De Raad werd onderverdeeld in drie departementen: 1) departement tot de Indische zaken; 2) departement tot de koophandel en zeevaart; 3) departement tot de financiën.

Ieder departement vergaderde afzonderlijk, hield eigen notulen en had een eigen bureau met uitvoerende ambtenaren. De Raad als geheel had een secretaris, een ontvanger en een fiscaal, op een door het Uitvoerend Bewind goedgekeurde instructie. Het Uitvoerend Bewind benoemde, op voordracht van de Raad, de hoge ambtenaren in de buitenlandse bezittingen en koloniën.


Wetgeving:

1798/05/01 Staatsregeling voor het Bataafse volk. meer informatie
1800/04/11 Decreet van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: vaststelling van de instructie voor de raad van de Aziatische bezittingen. meer informatie
1800/05/06 Besluit van het Uitvoerend Bewind: opheffing van het Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen per 15 mei 1800; oprichting van een Raad der Aziatische bezittingen en Etablissementen. meer informatie
1801/10/17 Besluit van het Staatsbewind: de raden van de Aziatische bezittingen en de Amerikaanse Koloniën dienen hun werkzaamheden voorlopig voort te zetten. meer informatieLiteratuur:

Goor, J. van, De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600-1975. Tweede druk. Den Haag, 1997.
Schutte, G.J., De Nederlandse patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800. Groningen, 1974.