Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Archivarius van het Rijk


Actief vanaf 17-06-1802 tot 23-03-1807

Aantekeningen:

Hendrik van Wijn, pensionaris van Gouda, kreeg op 17 juni 1802 opdracht om 1) de staatsstukken vanaf vóór de oprichting van het gemenebest tot aan de vrede van Munster te inspecteren; 2) de belangrijkste stukken voor de kennis van staat-, geschied- en letterkunde op te sporen en af te zonderen van de overige stukken; 3) de belangrijkste charters te beschrijven; 4) van zijn bevindingen verslag te doen aan de Raad voor de Binnenlandse Zaken, die hem zo nodig nadere instructie kon geven. Van Wijn diende een eed van trouw en geheimhouding af te leggen teneinde vervreemding of misbruik van stukken te voorkomen.

Op 28 mei 1806 volgde een vaste aanstelling voor de archivarius. In 1807 werd een adjunct-archivarius benoemd. Toen daarbij de vraag rees tot welk ministerie de archivarius, intussen archivaris van het koninkrijk Holland, eigenlijk behoorde, werd op 23 maart 1807 besloten dat dit het Ministerie van de Staatssecretarie zou zijn. De door de archivarius beschreven overheidsarchieven, inclusief dat van de Staten-Generaal, vielen overigens niet onder de verantwoordelijkheid van de archivarius, maar onder die van de instellingen zelf of van hun onmiddellijke rechtsopvolgers.

Op 26 augustus 1802 werd Van Wijn tevens door het Departementaal Bestuur van Holland benoemd tot archivarius van het Departement Holland.


Wetgeving:

1802/06/17 Besluit van het Staatsbewind: verlening van opdracht aan de Archivarius der Bataafse Republiek tot het inspecteren en beschrijven van de vaderlandse charters. meer informatie
1807/03/23 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de Archivarius van het rijk behoort tot het Ministerie van de Staatssecretarie. meer informatie
1808/03/03 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de archivarius van het Rijk zal voortaan behoren tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken. meer informatie
1810/07/09 Keizerlijk decreet: Alle publieke ambtenaren worden gecontinueerd voor het jaar 1810. meer informatieLiteratuur:

Pots, R., Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland. Nijmegen, 2000.
Ribberink, A.E.M., "De overheid opent haar archieven 1766-1829" in: Scrinium et scriptura 1980 p. 440-451. Ook verschenen in Nederlands Archievenblad LXXXIV (1980).
[Bakhuizen van den Brink, R.C.], Overzigt van het Nederlandsche rijks-archief, uitgegeven op last van Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken. Eerste Stuk. Inleiding, geschiedenis, overzigt van het archief der voormalige regtscollegiën in Holland. 's-Gr.avenhage, 1854.