Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Commissarissen der Bataafse Posterijen


Actief vanaf 31-12-1802 tot 07-07-1806

Aantekeningen:

De posterijen waren in de Republiek een gewestelijke en plaatselijke aangelegenheid geweest. Na langdurige beraadslagingen werd bij decreet van 23 juli 1801 bepaald dat de posterijen zouden worden genationaliseerd onder een college van vijf provisionele Commissarissen der Bataafse posterijen. Deze Commissarissen zouden werken onder toezicht van en op instructie van het Uitvoerend Bewind. Vanwege de staatsgreep van juli 1801 bleef de zaak een jaar rusten. Rapporteur Besier adviseerde uiteindelijk aan het Staatsbewind, een college van zeven commissarissen te benoemen. Dit kwam te staan onder toezicht van het Staatsbewind.

Het college van Commissarissen bestond uit zeven leden, die ouder dan dertig jaar moesten zijn en niet aan elkaar verwant. De commissarissen hadden elk een postressort, departement genaamd, waarin zij ook moesten resideren. Één commissaris werd aangewezen om toezicht te houden op de Franse veldpost.

Het college beschikte over een secretaris, en tot december 1803 ook over een commies-generaal. Het voorzitterschap rouleerde om de drie maanden. De commissarissen vergaderden vier maal per jaar ordinaris, en verder extraordinaris indien noodzakelijk.


Wetgeving:

1801/07/23 Decreet van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: aanstelling van provisionele commissarissen der Bataafse Posterijen. meer informatie
1802/11/23 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van de instructie van de commissarissen der Bataafse Posterijen. meer informatie
1803/02/11 Besluit van het Staatsbewind: uitbreiding van de instructie voor de commissarissen der Bataafse Posterijen. meer informatie
1804/01/17 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van de instructie voor de secretaris van Commissarissen der Bataafse Posterijen. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: de Commissarissen der Bataafse Posterijen worden in hun functies gecontinueerd. meer informatie
1806/05/01 Staatsbesluit Raadpensionaris: vaststelling van een nieuwe instructie voor de Commissarissen der Bataafse Posterijen en van de organisatie. meer informatie
1806/07/07 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: de Administratie van de Posterijen wordt onderdeel van het Ministerie van Financiën, met een permanente president onder de naam Directeur-Generaal. meer informatieLiteratuur:

Brink, E.A.B.J. ten, Geschiedenis van het Nederlandse postwezen, 1795-1810. Het ontstaan van een rijksdienst onder de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland. 's-Gravenhage, 1950.