Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog


Actief vanaf 01-05-1805 tot 25-06-1806

Aantekeningen:

De Secretaris van Staat voor de zaken van Oorlog (ook wel: Secretaris van Staat Departement van Oorlog) correspondeerde met de bevelhebbers, de corpsen en de lagere officieren van het leger en zorgde dat de krijgsmacht te lande op de door de Raadpensionaris bepaalde sterkte bleef. Van vacatures in het leger en op zijn departement gaf hij kennis aan de Raadpensionaris, met opgave van de personen die daarvoor in aanmerking komen. Verder zag de Secretaris van Staat toe op de betaling en de bevoorrading van het leger, op de geneeskundige zorg, op de handhaving van de discipline en op het verplaatsen van legeronderdelen. Bovendien zorgde hij voor de fortificaties en voor alle militaire gebouwen en hield hij toezicht op de voorraden, de geschutgieterij en de geweerfabriek.

Aan de Raadpensionaris rapporteerde de Secretaris van Staat over de gehele defensie te lande. Hij kon voorstellen tot vermeerdering, vermindering of verbetering doen. Plannen voor verdediging en voor veldtochten, alsmede instructies voor bevelhebbers en andere verbonden personen, werden door de Secretaris van Staat ontworpen en ter goedkeuring aangeboden aan de Raadpensionaris. Daartoe diende hij ook kaarten, plans en tekeningen te laten vervaardigen en bewaren.

De Secretaris van Staat voor de zaken van Oorlog werd aangesteld door de Raadpensionaris. De secretaris van het Departement werd aangesteld door de Raadpensionaris op drievoudige nominatie door de Secretaris van Staat. De overige employés kon de Secretaris van Staat binnen de gestelde financiële kaders aanstellen na approbatie door de Raadpensionaris. Ten opzichte van de voorgaande periode veranderde er weinig in de organisatie van het departement van oorlog. Er bestond geen onderverdeling in departementen, divisies of bureaus. Wel was er een afzonderlijk bureau van de genie. Daarnaast kwam op 25 juni 1805 het geneeskundige bestuur der armee tot stand als voortzetting van bureau van gezondheid en hospitalen. Ook het commissariaat voor de Franse Troepen bleef functioneren onder verantwoordelijkheid van de Secretaris van Staat.


Wetgeving:

1804/12/28 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van de instructie voor de Superintendent en organisatie van het bureau van betaling van de Nationale Armee. meer informatie
1805/04/26 Besluit van het Staatsbewind: de staatsregeling des Bataafschen volks van 1805 wordt volgens uitkomst van de stemming aanvaard en Schimmelpenninck uitgenodigd op 29 april 1805 de eed te komen afleggen. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: de Secretaris van Staat Departement van Oorlog wordt in zijn functie gecontinueerd. meer informatie
1805/04/30 Staatsbesluit van de Raadpensionaris: aanstelling van Pijman tot Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog. meer informatie
1805/05/31 Staatsbesluit Raadpensionaris: vaststelling van de instructie voor de Secretaris van Staat Departement van Oorlog. meer informatie
1806/06/09 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: alle Secretarissen van Staat, Algemene secretarissen en ambtenaren worden gecontinueerd. meer informatie
1806/07/18 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: vaststelling van de organisatie van de administratie van Oorlog, opheffing van het Commissariaat van de Franse troepen en van het Bureau van betaling van de Hollandse armée. meer informatie

Archieven:


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Ringoir, H., Hoofdofficieren der infanterie van 1568 tot 1813. 's-Gravenhage, 1981.
Ringoir, H., Nederlandse generaals van 1568 tot 1940. 's-Gravenhage, 1981.