Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Raad van Judicature over de Middelen te Water en te Lande (koninkrijk 1)


Actief vanaf 17-07-1806 tot 22-06-1808

Aantekeningen:

De Raad van Judicature over de Middelen te Water en te Lande behartigde de belastingrechtspraak over in- en uitvoerrechten, doorvoerrechten en de belastingheffing te lande.

De zes raden van de Minister van Financiën, drie gespecialiseerd in de middelen te water, drie in de algemene administratie en in de Nassause domeinen, vormden tevens samen de Raad van Judicature over de middelen te Water en te Lande. De raden functioneerden onder verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën. Het presidentschap wisselde maandelijks bij toerbeurt.

Bij de Raad van Judicature fungeerde een advocaat-fiscaal-generaal des Konings. De secretaris van de Raad van Judicature was in 1807 tevens hoofdcommies bij het Ministerie van Financiën, divisie convooien en licenten.


Wetgeving:

1806/07/17 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: aanstelling van zes raden bij de Minister van Financiën, tevens Raad van Judicature over de Middelen te Water en te Lande, voorlopig op de bestaande instructie. meer informatie
1808/06/22 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: een Raad van Judicature der Middelen te Water en te Lande met een president en zes leden blijft bestaan tot aan de reorganisatie van de rechterlijke macht. meer informatieLiteratuur:

Boven, M.W. van, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811. Nijmegen, 1990.
Ebell, C.C.D., "De archieven der collegiën, achtereenvolgens belast met de rechtspraak over de convooien en licenten, enz., 1795-1811, 1814-1819" in: VROA, XXXIX (1916) I, p. 250-357.
Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.