Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Algemene Administratie van de Waterstaat


Actief vanaf 01-02-1807 tot 24-01-1808

Aantekeningen:

De Directeur-Generaal van de waterstaat was verantwoordelijk voor het onderhoud van bestaande werken. Hij kreeg de opdracht een plan op te stellen voor de algemene fysieke verbetering van de gesteldheid van het Rijk. Het moest zowel de binnenwateren als de zeewerken, de bruggen en de wegen betreffen. De Directeur-Generaal van de Waterstaat werkte rechtstreeks samen met de Minister van Binnenlandse Zaken, op wiens begroting de waterstaat stond.

Volgens een decreet van 20 januari 1807 bestond de organisatie uit een directeur-generaal, bijgestaan door een Raad van Administratie over de Waterstaat. Deze raad bestond uit vijf leden (administrateurs), een secretaris-generaal en een inspecteur-generaal. Onder de laatste ressorteerden inspecteurs en landmeters volgens een verdeling in districten voor de rivieren en voor de zeehavens en zeegaten. De Minister van Binnenlandse Zaken kon desgewenst de Raad van Administratie bijeenroepen en was dan voorzitter. Voor het overige vergaderde de raad onder voorzitterschap van de directeur-generaal. Besluiten werden er bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van de stemmen gaf die van de voorzitter de doorslag. De inspecteur-generaal was geen lid van de raad, maar kon wel door de directeur-generaal ter vergadering worden geroepen. De leden van de raad konden door de directeur-generaal met commissies worden belast. De begroting voor de waterstaat en voordrachten in vacatures werden ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en ter goedkeuring voorgelegd aan de Koning.


Wetgeving:

1806/11/20 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: oprichting van Directoraten-Generaal van Dijken, Bruggen en Wegen, van de Posterijen voor brieven en paarden, en van Kunsten en Wetenschappen. meer informatie
1807/01/20 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: instelling van een Algemene Administratie over de Waterstaat; ontbinding van de Commissie van Superintendentie van de Waterstaat. meer informatie
1807/01/20 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van een generaal reglement van de waterstaat. meer informatie
1808/01/24 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: het Directoraat-Generaal van de Waterstaat wordt per 1 februari 1808 onafhankelijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met een Raad van Administratie op dezelfde voet als in 1807. meer informatie
1808/12/28 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: het Directoraat-Generaal van de Waterstaat wordt per 1 januari 1809 verenigd met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. meer informatieLiteratuur:

Bonder, H., De archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland vóór 1850. Den Haag, 1952.
Boogaard, J.F., Wetten, decreten, besluiten en tractaten op de waterstaat in Nederland, met aantekeningen. 's-Gravenhage, 1858.
Bosch, A., "Naar eenheid en eenvoud. De oprichting en ontwikkeling van de Rijkswaterstaat 1798-1815" in: Waterstaat XIX (1998) p. 43-53.
Bosch, A., en W. van der Ham, Twee eeuwen Rijkswaterstaat, 1798-1998. Zaltbommel, 1998.
Bosch, A., Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving, 1798-1849. Zaltbommel, 2000.
Ven, G.P. van de, "Lodewijk Napoleon en de waterstaat" in: J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (Hilversum,2006) 125-146.