Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Nationaal Fonds van Mortificatie


Actief vanaf 18-03-1806 tot 12-05-1807

Aantekeningen:

Doel van het Mortificatiefonds was de vermindering van de staatsschuld door de aankoop van vast rentende papieren en effecten uit vaste inkomsten die de staat hiervoor jaarlijks afdroeg. De aangekochte effecten werden deels vernietigd, deels opnieuw in omloop gebracht tegen een lagere rente.

Het Mortificatiefonds werd beheerd door de Secretaris van Staat, later de Minister van Financiën, samen met de secretaris-generaal van het Departement. Het was rekenplichtig aan de Nationale Rekenkamer, die daartoe een commissie van drie leden met plicht tot geheimhouding committeerde.


Wetgeving:

1806/03/18 Staatsbesluit van de Raadpensionaris: oprichting van een Nationaal fonds van Mortificatie. meer informatieLiteratuur:

Leeuwen-Canneman, M. van, Een vriendschap in het teken van 's lands financiën. Briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813. Den Haag, 2009.
Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.