Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Nationale Rekenkamer (1)


Actief vanaf 15-02-1802 tot 29-04-1805

Aantekeningen:

Tot de taken van de Nationale Rekenkamer behoorde het opnemen en liquideren van de rekeningen van de Departementen van Staat, het vorderen van rekening en verantwoording van bijzondere comptabelen.

De Nationale Rekenkamer telde negen leden, te benoemen door het Wetgevend Lichaam. Bij een vacature diende de Nationale Rekenkamer vijf personen te nomineren, die het Staatsbewind moest terugbrengen tot drie, alvorens de voordracht naar het Wetgevend Lichaam te zenden. Jaarlijks trad een lid af, volgens een door het lot te bepalen rangorde. De instructie werd opgesteld door het Staatsbewind en ter bekrachtiging voorgelegd aan het Wetgevend Lichaam.

Tot de organisatie behoorden a) de secretarie, tot 1804 verdeeld in een departement te lande en departement te water; b) twee provisorische departementen voor de conversie van de staatsschuld, in 1804 werden deze aangevuld met een derde bureau van conversie.


Wetgeving:

1801/10/16 Staatsregeling van het Bataafse Volk. meer informatie
1802/02/16 Decreet Wetgevend Lichaam: vaststelling van de instructie voor de Nationale Rekenkamer. meer informatie
1802/05/29 Besluit van het Wetgevend Lichaam: vaststelling van de instructie van de secretarissen van de Nationale Rekenkamer. meer informatie
1802/11/12 Decreet van het Wetgevend Lichaam: het jaarlijks aftreden van één lid van de Nationale Rekenkamer zal plaatsvinden op 30 april. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: de Nationale Rekenkamer wordt in haar functies gecontinueerd. meer informatieLiteratuur:

Buist, M.G., 'De Bataafse voorlopers, 1799-1813' in: J. Margry, E.C van Heukelom en A.J.R.M. Linders. Zes eeuwen Rekenkamer: van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer ('s-Gravenhage, 1989) p. 131-156.
Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.