Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Hoge Militaire Vierschaar (2)


Actief vanaf 19-07-1802 tot 16-07-1810

Aantekeningen:

Tot aan de staatsregeling van 1801 betrof de hoge militaire rechtspraak alleen de landmacht. De nieuwe Hoge Militaire Vierschaar verving echter ook de Hoge Zeekrijgsraad. Deze was nu dus belast met de hoge rechtspraak voor militairen te lande en ter zee. Tevens hield de Vierschaar toezicht op de militaire rechtspraak in het algemeen. Vanaf 1806 tot 1810 was de volledige naam Hoge Militaire Vierschaar van het Koninkrijk Holland.

Om het rechtsgeleerde element weer meer gewicht te geven dan voorheen, bepaalde de staatsregeling van 1801 dat de hoge militaire vierschaar evenveel zeeofficieren als landmachtofficieren als rechtsgeleerden moest tellen. De onafhankelijkheid van de leden werd gewaarborgd door een aanstelling voor het leven. De constituties van 1805 en 1806 hebben in het functioneren van de Hoge Militaire Vierschaar geen verandering meer gebracht.

De Hoge Militaire Vierschaar bestond uit twaalf leden, inclusief de president, namelijk vier rechtsgeleerden, vier officieren van de marine en vier officieren van de landmacht. Er waren twee advocaten-fiscaal, een voor de landmacht en een voor de zeemacht. Allen werden benoemd door het Staatsbewind, later door de Raadpensionaris en de Koning.

De organisatie bestond uit een secretaris, een griffier en commissarissen rapporteurs in dertien districten, een commissaris-rapporteur te velde, en twee provoosten-generaal.


Wetgeving:

1802/06/10 Besluit van het Wetgevend Lichaam: vaststelling van de instructie voor de Hoge Militaire Vierschaar. meer informatie
1802/11/16 Decreet van het Wetgevend Lichaam: vaststelling van de instructie voor de advocaten-fiscaal van de zee- en landmacht, van de griffier en de secretaris van de Hoge Militaire Vierschaar. meer informatie
1804/11/16 Decreet van het Wetgevend Lichaam: de Hoge Militaire Vierschaar wordt competent verklaard voor de berechting van militaire personen uit de Koloniën die door de vijand zijn veroverd. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: de Hoge Militaire Vierschaar wordt in zijn functie gecontinueerd. meer informatie
1810/07/16 Besluit van de Lieutenant-Général: naamswijziging van de Hoge Militaire Vierschaar in Hoge Militaire Vierschaar in Holland. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Graaff, H.H.A. de, De militair-rechterlijke organisatie en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de landmacht, 1795-1955. 's-Gravenhage, 1957.
Greeven, J., Het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek in zijn wetgevende, uitvoerende en rechterlijke magt. Volgens de jongste Staatsregeling in den jaare 1801 aangenomen, en na aanleiding der reglementen en instructiën voor de geconstitueerde magten en authoriteiten kortelijk beschreven. 2 dln. Amsterdam, 1802-1803.