Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Departementaal Bestuur van Overijssel (1802-1805)


Actief vanaf 21-06-1802 tot 01-08-1805

Aantekeningen:

De staatsregeling van 16 oktober 1801 bepaalde dat Overijssel en de landschap Drenthe samen één departement Overijssel zouden vormen, met als hoofdstad Zwolle. Het Departementaal Bestuur mocht inzake binnengewestelijk bestuur, economie en financiën eigen regelingen vaststellen, zolang deze niet strijdig waren met de algemene wetgeving. De Departementale Besturen waren verantwoordelijk aan het Staatsbewind voor de nauwkeurige uitvoering van uitgevaardigde bevelen. Bij toerbeurt moesten zij een voordracht van vier personen doen als er een plaats in het Staatsbewind openviel. Bovendien hielden zij toezicht op de gemeentelijke en particuliere waterstaatwerken en benoemden ze de raadsheren in de Departementale Gerechtshoven.

Op 27 oktober 1801 werd besloten uit de ingezetenen voor ieder departement een commissie te benoemen tot het ontwerp van de inrichting van het bestuur volgens art. 62 van de staatsregeling (voor Overijssel zeven leden). Het Wetgevend Lichaam keurde op 9 februari 1802 de verdeling in departementen en ringen goed. Het reglement voor Overijssel werd door het Staatsbewind vastgesteld op 12 april 1802. Op 4 juni van dat jaar werden de oude Departementale Besturen formeel opgeheven en de nieuwe reglementen van bestuur ingevoerd. Op 21 juni 1802 konden de voor de eerste maal door het Staatsbewind benoemde leden met de nieuwe Departementale Besturen bijeen komen. Pas op 18 februari 1803 werd een ingewikkeld kiesreglement vastgesteld.

Het Departementaal Bestuur van Overijssel bestond uit twaalf leden, waarvan drie uit het voormalige Drenthe, op basis van het aantal inwoners, voor de eerste maal benoemd door het Staatsbewind, daarna verkozen uit een door de ringkiezers opgestelde nominatie van vier personen door 108 departementale kiezers, die zelf verkozen waren door de ringkiezers, twaalf voor elke ring. De drie Drentse leden fungeerden tevens als gecommitteerden uit het Departementaal Bestuur van Overijssel tot de dagelijkse administratie van de financiën in Drenthe. Voor de verkiezing van zowel het Departementaal Bestuur als het Wetgevend Lichaam werd het departement Overijssel op 18 februari 1803 verdeeld in negen ringen die alleen een nummer, geen naam hadden.


Wetgeving:

1801/10/16 Staatsregeling van het Bataafse Volk. meer informatieLiteratuur:

Greeven, J., Het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek in zijn wetgevende, uitvoerende en rechterlijke magt. Volgens de jongste Staatsregeling in den jaare 1801 aangenomen, en na aanleiding der reglementen en instructiën voor de geconstitueerde magten en authoriteiten kortelijk beschreven. 2 dln. Amsterdam, 1802-1803.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.