Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Departementaal Gerechtshof van Gelderland (1802-1811)


Actief vanaf 21-10-1802 tot 28-02-1811

Aantekeningen:

De staatsregeling van 1801 voorzag in een Nationaal Gerechtshof, dat zou dienen als hof van cassatie voor de gehele republiek. De bestaande gerechtshoven in de departementen behielden in afwachting van een nieuwe codificatie hun eigen jurisdictie, maar nu dus met de mogelijkheid van cassatie.

Het Departementaal Gerechtshof van Gelderland bestond uit negen leden, uit ieder kwartier drie, die werden benoemd door het Departementaal Bestuur van Gelderland, daarna door de Raadpensionaris en later door de Koning uit een nominatie van vier personen. Deze nominatie werd voor de helft door het Departementale bestuur en voor de helft door het Departementaal Gerechtshof bepaald. De procureur-generaal werd op voordracht van het Departementaal Bestuur benoemd, eerst door het Staatsbewind, later door de Raadpensionaris respectievelijk de Koning. Het langst zittende lid was voorzitter.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Aalbers, P.G., Justitiae sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem. Utrecht, 1998.
Boven, M.W. van, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811. Nijmegen, 1990.
Greeven, J., Het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek in zijn wetgevende, uitvoerende en rechterlijke magt. Volgens de jongste Staatsregeling in den jaare 1801 aangenomen, en na aanleiding der reglementen en instructiën voor de geconstitueerde magten en authoriteiten kortelijk beschreven. 2 dln. Amsterdam, 1802-1803.
Maris, A.J. en H.L. Driessen, Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), het Hof van Justitie (1795-1802) en het Departementaal Gerechtshof (1802-1811). Arnhem, 1973, 1978. 3 delen.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.