Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Departementaal Gerechtshof van Holland (1803-1811)


Actief vanaf -06-1802 tot -03-1811

Aantekeningen:

De staatsregeling van 1801 voorzag in een Nationaal Gerechtshof, dat zou dienen als hof van cassatie voor de gehele republiek. De bestaande gerechtshoven in de departementen behielden in afwachting van een nieuwe codificatie hun eigen jurisdictie, maar nu dus met de mogelijkheid van cassatie. In alle departementen moest een eigen gerechtshof komen.

Dit betekende dat op 17 december 1802 een afzonderlijk Departementaal Gerechtshof voor Zeeland werd opgericht, zodat het Departementaal Gerechtshof van Holland de jurisdictie over Zeeland verloor.

Het Departementaal Gerechtshof van Holland bestond uit een president en tien raadsheren, de leden tussen 1802 en 1805 benoemd door het Departementaal Bestuur van Holland, daarna door de Raadpensionaris en later door de Koning uit een nominatie van vier personen. Deze nominatie werd voor de helft door het Departementale bestuur en voor de helft door het Departementaal Gerechtshof bepaald. De president werd verkozen uit een nominatie van twee leden door het Departementaal Gerechtshof. De procureur-generaal werd op voordracht van het Departementaal Bestuur benoemd, eerst door het Staatsbewind, later door de Raadpensionaris respectievelijk de Koning.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Boven, M.W. van, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811. Nijmegen, 1990.
Greeven, J., Het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek in zijn wetgevende, uitvoerende en rechterlijke magt. Volgens de jongste Staatsregeling in den jaare 1801 aangenomen, en na aanleiding der reglementen en instructiƫn voor de geconstitueerde magten en authoriteiten kortelijk beschreven. 2 dln. Amsterdam, 1802-1803.
Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan vooraf gegane hoven (1428-heden). Hilversum, 2005.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciƫn. Zwolle, 1949.