Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Ministerie van Justitie en Politie


Actief vanaf 29-07-1806 tot 31-12-1810

Aantekeningen:

Tot de taken van de Minister van Justitie behoorden de bekendmaking van de wetgeving, het toezicht op de rechterlijke macht en de zorg voor het gevangeniswezen, voor de openbare orde en voor het vreemdelingenverkeer, alsook het toezicht op de pers.

Het ministerie had in 1807 een secretaris-generaal, een divisie van justitie en een divisie van politie. Daarnaast zetelden in den lande drie commissarissen-generaal van politie. Het beheer van de Koninklijke Drukkerij werd op 5 december 1807 aan de minister van Justitie en Politie toegewezen. Daartoe behoorde ook het beheer van de Koninklijke Courant.

Vanaf maart 1808 was de organisatie van het Ministerie van Justitie en Politie als volgt: 1) generaal secretariaat met a) eerste bureau registratie van wetten en decreten, bulletin der wetten, koninklijke drukkerij, b) tweede bureau index en archieven, bibliotheek, c) derde bureau generale liquidatie, ordonnanties van betaling; 2) eerste divisie met 1) eerste bureau criminele zaken, gratie, gevangenissen, 2) tweede bureau civiele zaken; 3) tweede divisie met 1) eerste bureau paspoorten, vreemdelingen, algemeen toezicht en correspondentie met de departementen en 2) tweede bureau toezicht op de kusten, buitenlandse kranten, dagbladen; 4) in den lande vijftien commiezen van toezicht, alle in kustplaatsen.

Volgens besluiten van de lieutenant-général de Hollande van 22 december 1810 werd per 1 januari 1811 de secretaris-generaal opgedragen onder toezicht van de Intendant de l' Intérieur het archief van het voormalige ministerie te inventariseren en de stukken voor de financiële liquidatie te verzamelen. Eveneens in januari 1811 werd het archief van de divisie politie overgedragen aan de directeur-generaal van politie, De Villiers Duterrage.
.


Wetgeving:

1806/07/14 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de instructie voor de Directeur-Generaal van Justitie en Politie. meer informatie
1806/07/29 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: de Staatssecretarie, het Directoraat-Generaal van Justitie en Politie en de Generale Directie van Koophandel en Koloniën worden verheven tot Ministerie. meer informatie
1806/11/28 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: notificaties en kennisgevingen aan het publiek zullen de Ministers voortaan zelf ondertekenen. meer informatie
1807/11/14 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: algemene instructie voor de Ministers, behalve die van Koophandel en Koloniën. meer informatie
1807/12/05 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: aanvulling op de algemene instructie van de Ministers inzake de terminologie van besluiten, de uitvoering door de Minister van Justitie en Politie, die de Staatsdrukkerij en het Bulletin der Wetten beheert. meer informatie
1808/03/07 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Justitie en Politie. meer informatie
1808/05/16 Decreet Lodewijk Napoleon: benoeming van de directeur van de Koninklijke Courant, gevestigd te Amsterdam. meer informatie
1808/05/30 Decreet Lodewijk Napoleon: vaststelling van de organisatie van de Koninklijke Courant. meer informatie
1810/12/22 Besluit Lieutenant-Général: inventarisatie en overnamevan de archieven van het voormalige Ministerie van Justitie. meer informatie
1810/12/29 Besluit van de Lieutenant-Général: de bibliotheken van opgeheven Ministeries worden verenigd met de grote bibliotheek in Den Haag. meer informatie
1810/12/31 Besluit Lieutenant-Général: de secretarissen-generaal van de opgeheven Ministeries worden vier maanden gecontinueerd voor de liquidatie, met enkele geëmployeerden. meer informatie
1811/01/25 Besluit van de Gouverneur-Général: alle documenten betreffende de politie in het archief van het voormalige Ministerie van Justitie en politie worden ter beschikking gesteld aan de Directeur-Generaal van politie [De Villiers du Terrage]. meer informatie
1811/06/22 Arrêté van de Gouverneur-Général: beëindiging van de liquidatie van de betalingen van de Ministeries van Binnenlandse Zaken, Oorlog, Marine en Justitie over 1810 over twee maanden. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Boven, M.W. van, "De Brabander J.F.R. van Hooff als de eerste vaderlandse minister van Justitie 1806-1807" in: Brabandts recht dat is... (Assen/Maastricht 1990) p. 35-51.
Boven, M.W. van, "Een Nederlandse rechtspraak onder een Franse koning. De reorganisatie van de rechterlijke macht onder het bestuur van Lodewijk Napoleon" in: De Negentiende Eeuw 30 (2006) 3-4, Themanummer Het Koninkrijk Holland (1806-1810) p. 192-200.
Boven, M.W. van, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811. Nijmegen, 1990.
Duinkerken, B., Notariaat in overgangstijd, 1796-1842. Deventer, 1988.
Fijnaut, C., Opdat de macht een toevlucht zij? Een historische studie van het politieapparaat als een politieke instelling. Antwerpen-Arnhem, 1979.
Hugenpoth d' Aerdt, A.G.J.J., Ancien et dernier ministre de la justice et de la police de S.M. Louis Napoléon, roi de Hollande. Notes historiques. Den Haag, 1858.
Joor, J., "De huid die niet mocht zweten. Het continentaal stelsel en de betekenis daarvan voor het Koninkrijk Holland'in: De Negentiende Eeuw 30 (2006) 3-4, Themanummer Het Koninkrijk Holland (1806-1810) p. 242-254.
Joor, J., De adelaar en het lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813). Amsterdam, 2000.
Kluit, M.E., Cornelis Felix van Maanen tot het herstel der onafhankelijkheid, 9 september 1769-6 december 1813. Groningen/Djakarta, 1954.
Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I, 1798-1898. Den Haag, 1994.