Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Ebell, C.C.D., "De archieven der collegiën, achtereenvolgens belast met de rechtspraak over de convooien en licenten, enz., 1795-1811, 1814-1819" in: VROA, XXXIX (1916) I, p. 250-357.
Edmond-Blanc, A., Napoléon Ier. Ses institutions civiles et administratives. 1880.
Eerenbeemt, H.F.J.M. van den, "De Patriotse-Bataafse-Franse tijd (1780-1813)" in: J.H. van Stuyvenberg (red., De economische geschiedenis van Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel (Groningen, 1977) p. 157-201.
Eerenbeemt, H.F.J.M. van den, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, 1794-1814. Bijdrage tot de kennis van de sociaal-economische structuur. Nijmegen, 1955.
Eerenbeemt, H.F.J.M. van den, Van mensenjacht en overheidsmacht. Criminogene groepsvorming en afweer in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1795-1810. Tilburg, 1970.
Efthymiou, N.S., "Het Koninkrijk Holland en Oost-Indië" in: J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (Hilversum,2006) 249-270.
Egmond, F., Banditisme in de Franse tijd. Profiel van de Grote Nederlandse Bende 1790-1799. [Amsterdam], 1986.
Elands, M. e.a. [Nazien], 250 jaar genietroepen, 1748-1998. Den Haag, 1998.
Elias, A.E., "Gogel en Röell: een briefwisseling tussen twee prominenten uit het begin van de negentiende eeuw" in: Tomeloos actief. Vijf opstellen ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van J.TH. de Smidt 19 december 2003 (Leiden, 2003), p. 9-31.
Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810. Amsterdam, 1991.
Elias, A.M., "De invoering van het Franse belastingstelsel hier te lande in 1812. Voorgeschiedenis en gevolgen" in: Gielebundel. Opstellen aangeboden aan Prof. mr J.F.M. Giele (Deventer, 1990) 221-230.
Elias, A.M., "Gogel en Appelius: Twee fiscale tegenpolen in het begin van de 19e eeuw" in: Fiscaal XXIV (1997) p. 284-292.
Elias, A.M., "Van Raad van State, Comité te Lande en Staatsraad (1795-1810)" in: Raad van State 450 jaar. 's-Gravenhage, 1981.
Elias, A.M., De Vrankrijker's geschiedenis van de belastingen. Amsterdam, 2005.
Elias, A.M., Een minister op dienstreis. W.F. Röell in 1807 per koets door Frankrijk, een reisverhaal. Haarlem, 1978.
Elias, A.M., Het nationaal sijndicaat 1802-1805. Bussum, 1975.
Elias, J., Bijdrage tot de kennis van de historiographie der Bataafsche Republiek. Leiden, 1906.
Ellis, G., Napoleon. [Londen], 1997.
Elzenga, E., Het witte Loo: van Lodewijk Napoleon tot Wilhelmina, 1806-1962. Apeldoorn, 1992.
Ende, A. van den, Geschiedkundige schets van Neerlands School-wetgeving. Deventer, 1847.