Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Groene indices van de verschillende staatssecretarieën

Periode: 1798-1811
Vindplaats: 2.01.01.07 no.531-558

Aantekeningen:

De groene indices zijn ingedeeld in hoofden met een onderwerpmatig karakter. De naam van het hoofd staat midden boven op de pagina, met daarnaast het jaartal van de index. Helemaal bovenaan elke bladzijde wordt terugverwezen naar het vorige blad van hetzelfde hoofd, onderaan de bladzijde wordt doorverwezen naar het volgende blad van hetzelfde hoofd. De index vermeldt in chronologische volgorde per hoofd de betreffende besluiten. De index is ingedeeld in drie kolommen:
1) Dag en maand;
2) Een samenvatting van ieder besluit, met afkortingen voor iedere instelling. In het begin staat zo nodig het stuk of de stukken vermeld naar aanleiding waarvan het besluit is genomen. Daarna volgt na een dubbele streep = de inhoud van het besluit, waarbij een eventuele verdeling in artikelen wordt aangehouden. In de samenvattingen zijn belangrijke woorden, zoals namen van personen, plaatsen en instanties onderstreept;
3) Een N. gevolgd door het dagnummer van het besluit. Daarnaast staan eventuele kruisverwijzingen naar andere bladzijden van de index. Indien het in de tijd van koning Lodewijk Napoleon een besluit van de raad van ministers betreft, staat dit ook in deze kolom vermeld met de afkorting "R.v.M."
Voorin iedere index bevindt zich een klapper, die een overzicht geeft van de bovengenoemde woorden, alfabetisch gerangschikt op de eerste letter.


Hoofden: (voor afbeeldingen 1806-1811 ga naar: de Groene Index)

AAGIKoloniale troepen
AAGIWestindische handel, Amerikaanse koloniën
AAGIZwitserland
Aanbestedingen
Aanstellingen bij de landmacht
Aanstellingen bij de zeemacht
Aanstellingen van ambtenaren, zo in requisitie gestelden als anderen
Aanstellingen, promoties, dimissies
Abdijen, kloosters, (kapittels)
Academiën, Universiteiten, Gymnasia
Acht- en vijfentwintigjarige heffing
Achterstallige interesten
Adhesiën aan de Constituerende Vergadering
Administratie over de goederen van de vorst van Nassau
Admiraliteiten
Adressen
Adressen ongezegeld teruggegeven
Adressen van adhesie
Adressen van non adhesie
Agent(schap) van (Inwendige) Politie
Agent(schap) van (Nationale) Opvoeding (en Geneeskundige Staatsregeling)
Agent(schap) van Buitenlandse betrekkingen
Agent(schap) van Financiën
Agent(schap) van Justitie
Agent(schap) van Marine
Agenten tot reorganisatie van de gewestelijke besturen
Agentschap van Oeconomie
Agentschap van Oorlog
Agentschappen in genere
Agiotage
Algemene begroting over 1799
Algemene begroting over 1800
Algemene begroting over 1801
Algemene begroting over 1802
Algemene begroting over 1803
Algemene begroting over 1804
Algemene begroting over 1805
Algemene begroting over 1806
Algemene begrotingen (in genere)
Algemene belastingen
Ambassadeurs, ministers, consuls
Ambten, begeving en dimissie van
Ambtenaren
Ambtgelden en recognities
Ambtsfournissementen
Amerikaanse raad
Amnestie voor alle politieke (daden en) excessen (sedert revolutie van 1795)
Amotie(s)
Antirevolutionaire en andere machinaties
Archiatores en collegii medici
Archivarius
Armbestuur(, Armenkassen)
Arresten (en gijzelingen)
Arresten op traktementen
Arresten op traktementen (en pensioenen)
Arsenalen, Fortificaties en Magazijnen
Assurantie, averij (, en zeezaken)
Atterminatie en respijt
Audiënties, publieke
Aziatische raad
Baljuwen en schouten crimineel
Bataafse emigranten
Bedelarij
Beestiaal, impositie op het
Beestiaal, ordonnantie op de impost van het
Begrafenissen
Belasting en ontlasting van Landen
Belastingen en imposities
Beleenbanken (en Lombarden)
Beneficie van inventaris
Bentheimse landdag
Besmettelijke ziekten (en quarantaines)
Bieren, impositie op de
Binnenlands last-, water-, plaisier- en passagegeld, ordonnantie op het
Binnenlandse (Zaken en) Correspondentie(s)
Binnenlandse visserij
Boeken aan (het (Staats)Bewind) geoffreerd
Boeten, Breuken
Borgtochten
Brabantse insurgenten
Brand, brandspuiten (nachtwacht en klapwakers)
Brandbrieven
Brieven van voorschrijven
Brigaderen
Buitengewone belasting op de bezittingen en inkomsten
Buitenlandse betrekkingen
Buitenlandse brandewijnen, gedestilleerde wateren, rum, arak en likeuren, ordonnantie op de impost op
Buitenlandse producten, ordonnantie op de impost op de
Bureau van betaling
Burgerlijke en criminele rechtbanken
Burgerlijke pensioenen
Burgerwapening
Calamiteuse polders
Caserneren
Cijfers
Cisalpijnse Republiek
Collateraal
Collecte(n)
Combinaties
Comediën, tonelen
Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
Commissariaat voor de Franse Troepen
Commissie tot de sequestratie van goederen
Commissie tot regeling der verschillen en liquidaties van de pretenties van de Franse Republiek op de geestelijke Paltsische en andere goederen binnen het Rijk van Holland
Commissies
Commissies van Financie in de voormalige Gewesten
Comptabele rekeningen, kantoor der
Constituerende Vergadering
Constitutie in Friesland
Constitutie voor het Bataafse Volk
Constitutionele en andere Gezelschappen
Conversie van Staatsschulden
Convooien en Licenten
Corporatiën ad pios usus
Couranten, weekbladen(, nieuwspapieren)
Criminele procedures
Culemborg en Buren
Daggelden, vacatiën, reiskosten, zo van politieken als militairen
Declaraties en rekeningen (van leveranties/leveranciers)
Dedommagementen
Defensie van de Bataafse Republiek
Denemarken(, Hof van)
Departement van het Comité te Lande
Departementale Besturen
Departementale Commissarissen
Departementale Gerechtshoven
Departementale raden van financiën
Departementale verdeling (van de Republiek)
Departementen
Depêches
Desertie
Desolate-boedelkamer(s)
Dienstboden, ordonnantie op de
Dijken, wegen en wateren (doorgmakerijen)
Directie van de Waterstaat
Districtsverdeling
Domeinen van de Bataafse Republiek (NAtionale Domeinen)
Domeinen van de Vorst van Nassau
Doorvoer, transitoire
Douanes, Franse
Drenkelingen
Droogmakerijen
Duinen
Eden in persoon en bij procuratie
Eigendom van Franse emigranten op Bataafs territoir
Embargo
Engelse goederen
Engelse producten
Equipement- en andere gelden
Erfpachten, (cijnsen, tijnsen)
Expeditie tegen Engeland
Fabrieken, trafieken, nering
Feesten en vreugdebedrijven
Fideicommis
Financiële betrekkingen
Financiële Commissies
Financiën van (de Bataafse Republiek)
Fortificaties
Franse assignaten
Franse Conscriptie
Franse Marine te Vlissingen
Franse Republiek (Frankrijk)
Franse troepen (in Bataafse soldijk, kleding)
Franse troepen in Genève
Frauden en contraventies
Garnizoenen
Gearresteerde personen
Gebeur(te)nissen van 12 juni 1798
Gebrande wateren, impositie op de
Gecedeerde landen (aan de Bataafse Republiek)
Gemaal, impositie op het
Gemaal, ordonnantie op de impost op
Gemeentebesturen
Gemene middelen(, imposities, verpondingen, hoofdgeld)
Gemenebestgezinden en Oranjesocieteiten
Genees-, heel- en vroedkunde
Geneeskundig bestuur der armée, bureau van gezondheid
Geneeskundige Staatsregeling
Generale ordonnantie op de invordering der middelen te lande
Generaliteitsrekenkamer
Genie- en artilleriescholen
Geschutgieterij, (geweerfabriek)
Gestichten en corporaties ad pios usus
Gevangenissen, tuchthuizen
Gewestelijke Administratieve Besturen
Gilden
Gratie, pardon, abolitie, remissie van straf, rappel van ban
Gratificaties (en onderstand)
Gratificaties van het staatsbewind
Grens- en limietscheidingen
Grondvergaderingen
Haven te Medemblik
Hazardspelen, sabbathschenden
Heerlijke rechten
Heffing bij quotisatie
Heffing van 3 procent op de bezittingen en van 2, 4 en 7 procent op de inkomsten
Heffing van 5 procent
Heffing van 8 procent
Heffing van twee procent op de bezittingen en inkomsten voor 1804
Heffing van twee procent op de bezittingen voor 1803
Heffing van twee procent op de bezittingen voor 1803
Heffing, acht- en vijfentwintigjarige
Heffingen in genere
Heffingen van vier en tien procent
Heffingen van vier en tien procent
Heiden, onbebouwde gronden
Helvetische Republiek
Heraldieke tekenen
Hessen-Kassel
Hoge Militaire Vierschaar
Hoge Zeekrijgsraad
Hoge, lage en middelbare jurisdicties van heerlijkheden
Hospitalen
Hoven van Justitie
Huishuren
Huwelijken
IJk
IJsbreken in harde winters
In advies gehouden stukken
In-, uit-, door- en vervoer van goederen
Inkwartiering(en)
Instructies (, reglementen)
Interessen geomitteerd te ontvangen
Intermediair Uitvoerend Bewind
Intermediaire Administratieve Besturen
Invoer
Invoer van goederen (van buitenlandse)
Invoer van specie
Inwendige politie
Jaarmarkten
Jaarwedden
Jacht (visserij, vogelarij)
Joodse natie
Judiciële en politieke executies en procedures
Judiciële Zaken
Jurisdicties en territoiren
Justitie
Kaapvaart
Kaarsen, belasting op (smeer)
Kaart van de Bataafse Republiek
Kapers
Kerk en staat, afscheiding van
Kerk- en Armenvoogden
Kerkelijke zaken
Kerken en Pastorieën
Kermissen, marktdagen en jaarmarkten
Klein Zegel
Klein zegel op voorwerpen van handel en weelde, ordonnantie op het
Klein zegel, ordonnantie op het middel van het
Kolen, impositie op de
Koophandel en Zeevaart
Krijgsgevangenen
Kruitmolens en leverantie van kruit
Kunsten en wetenschappen
Landbouw, veeteelt
Landmeters
Lands Advocaten, 's
Landsdrukkerij (staatsdrukkerij)
Landsgebouwen (Nationale gebouwen)
Last- en veilgeld
Legaten aan de Republiek
Legerlasten
Leges (en jura)
Legioen van eer
Legitimatie(s)
Lenen (en leenhoven, leengoederen)
Levantse handel(, navigatie op de Middellandse Zee)
Leverantie aan de Franse troepen, voor het sluiten van de Articles Convenus
Liquidatie van 't Comité van Administratie van de Franse troepen
Logementen, herbergen
Logiesgelden
Loodswezen
Loterijen
Maatschappijen en genootschappen van Kunsten en Wetenschappen
Magazijnen en arsenalen
Marine van de Bataafse Republiek
Marine, Franse
Maten en gewichten
Meubelen
Middelen van contrainte voor ambtenaren weigerende hun posten aan te nemen
Militaire aanstellingen (promoties, dimissies)
Militaire gagementen en douceuren
Militaire justitie, hoge vierschaar
Militaire krijgsraden
Militaire pensioenen
Militaire rangen en de zeemacht
Militaire soldijen, equipement- en andere gelden
Militaire zaken (provoosten, deserteurs)
Missiven en aanschrijvingen
Mobilair, ordonnantie op het
Molens (en Molenaars)
Monopolie
Munt
Naasting
Nachtwakers, klapwakers
Nationaal Gerechtshof
Nationaal Syndicaat (Nationale syndici of procureurs)
Nationale Bibliotheek
Nationale Domeinen
Nationale Kanselarij
Nationale Oeconomie
Nationale Opvoeding
Nationale Rekenkamer
Nationale schuldbrieven
Nationale Thesaurie
Nationale Vergadering
Naturalisatie
Nedersaksische Kreitz en Hanzesteden
Neutrale vaart
Nieuwstijdingen van buitenlandse ministers
Notarissen (en procureurs)
Obligaties, vermiste
Octrooien (seclusieve)
Oesters en mosselbanken
Onbebouwde gronden (binnen deze Republiek), duinen, heiden
Ontvangers, rentmeesters, (gaarders)
Onveiligheden in steden en het platteland, dieverijen, roverijen
Oorlog en vrede
Oorlog met Engeland
Oorlogsschade
Oostindische Handel, Aziatische bezittingen
Opgave van de traktementen en pensioenen der ambtenaren en gepensioneerden aan het Vertegenwoordigend Lichaam
Oproerige bewegingen, plunderingen
Ordonnancering
Ordonnanties
Oude Hof, Nationaal Hotel
Paardenstoeterij
Palts-Beieren
Paspoorten
Pensioenen, gratificaties en gagementen
Personeel, ordonnantie op de belasting van het
Personen in requisitie gesteld
Pilotage
Plaatselijke belastingen
Plaatselijke besturen
Plaatselijke finantiën
Plaatselijke keuren, ordonnanties en privileges
Politie en inwendige correspondentie.
Politieke uitzettingen
Portugal
Posterijen
Praebenden, collaties, vicarieën, (kapittels)
Premies wegens apprehensies en andere
Prententies
Preslonen (pressing)
Pretenties
Proclamaties en publicaties
Provinciale Besturen
Pruisen(, Hof van)
Publieke vermaken en danspartijen
Raad van Administratie
Raad van Binnenlandse Zaken
Raad van convooien en licenten
Raad van Financiën
Raad van Marine
Raad van Oorlog
Raadpensionaris van de Bataafse republiek
Raden in genere
Receptie van de eerste consul, Bonaparte
Recht van exue
Recht van inwoning
Rekening van allen sedert 1795 in het bestuur te vorderen
Rekeningen en declaraties (ten laste van de Bataafse Republiek)
Rekenkamers
Remissie(s)
Remoties
Remoties omdat voor 31 juli 1798 niet in het stemregister waren ingeschreven
Renten en interesten
Republiek van Genua
Requesten en missiven
Requisitiën (en Opontbod)
Revisies
Revoluties van 1787 en 1795, schadevergoedingen
Rivieren, (dijken en) kanalen
Rondemaat, ordonnantie op de impost op de
Rundvee, ordonnantie op de impost op
Rusland
Schade door overstromingen in de jongste watersnood
Schadeloosstelling
Scheeps- en wagenvrachten
Schepen aan ingezetenen van neutrale mogendheden te transporteren
Scholen
Schotse Court te Veere
Schouwburgen,(comedies, opera)
Schutterijen
Secretarie van het Staatsbewind
Secretarie van het Uitvoerend Bewind
Secretarieën
Secretaris van Staat Departement van Oorlog
Secretaris van Staat van Buitenlandse Zaken
Secretaris van staat van financiën
Secretaris van staat van marine
Secretaris van staat van oorlog
Secretaris van staat voor de binnenlandse zaken
Secretaris van staat, raden en, in genere
Secrete kas
Seinen en seinposten
Sluis- en dokwerken
Smokkelhandel
Sollicitaties (om ambten of bedieningen)
Spanje, Hof van
Spelling der nederduitse taal
Staatsbewind
Staatscommissie over de inrichting der administraties en organisatie van de bureaus tot het algemeen bestuur behorende
Staatsgevangenissen
Staatsposterij
Staatsraad
Staatsregeling
Staatsregeling (introductie van de), explicaties deswegens
Staatssecretarie
Stad en haven van Vlissingen
Stapelrecht
Stemrecht
Stemregisters
Strand- en zeevonden
Subsidie aan steden en plaatsen door de laatste invasie van de Engelsen schade geleden hebbende
Successie, ordonnantie op het recht van
Superintendentie over de geabandonneerde goederen van de vorst van Nassau
Sûreté de Corps
Testamenten
Thesaurie van het gewezen Comité te Lande
Tienden, Cijnsen, Thijnsen
Titels
Tollen (en veren)
Tonnen, bakens, (vuurgelden)
Tractaten en allianties
Tractementen aan leraars en andere kerkelijke bedienden
Tractementen en toelagen
Traktementen
Transitoire doorvoer
Translateurs
Turf, impositie op de
Turf, ordonnantie op de impost van de
Turkse passen
Uitgeweken Bataven
Uitgifte van gronden
Uitvoer van goederen
Uitvoerend Bewind
Uitvoerend Bewind, vergadering en hotel
Veepest
Veertigste en tachtigste penning(en) (van roerende en onroerende goederen)
Veeziekte
Veeziekte(n)
Venen (en veenderijen)
Venia aetatis
Verenigde Staten van Noord-Amerika
Verklaring van de 22 januari 1798 en eden in persoon
Verkoop (en transporteren) van schepen
Verkoop en aliënatie van Bataafs eigendom
Verkopingen, bestedingen, verpachtingen
Verpondingen en andere grondlasten
Vertegenwoordigend Lichaam
Verveningen
Visserij(en), Jacht en Vogelarij
Vivres en fourage
Vonnissen
Voogdijen (voogden en)
Vrijdom(men) van gemene middelen
Vrijheid van de drukpers
Vrijmetselaars
Vrijwillige negotiatie gefundeerd op de heffing van vier procent op de bezittingen en 16 procent op de inkomsten
Vrijwillige negotiatie op de domeinen
Vrijwillige negotiatie over 1804
Vrijwillige negotiatie voor de staatsbehoeften van den jare 1803
Vrijwillige negotiatie voor staatsbehoeften
Vrijwillige negotiatie(n)
Vroedmeesters
Vuur, licht, kolen
Waag, ordonnantie op de impost op de
Waterstaat
Waterstaat, departementale
Waterstaat, directie van de
Weduwenbeurzen
Weduwenfonds (voor het corps der marine)
Weeskamers
Weesmeesters
WEGHALEN
WEGHALEN
Wenen(, Hof van)
Werkhuizen
Wetboek
Wetgevend Lichaam
Wijnen (en gebrande wateren), impositie op de
Wijnen (en gebrande wateren), ordonnantie op de impost van de
Wisselbanken
Württemberg, Hertog van
Zeehavens, zeeweringen
Zeep, impositie op de
Zeep, ordonnantie van de impost op de
Zeeraad
Zeevisserijen
Zegels
Zout, impositie op het
Zout, ordonnantie op de impost op het
Zuivering van bedorven water
Zweden(, Hof van)
Zwendelarijen