Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)

Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)

Naam college:
Provinciale Rekenkamer van Zeeland.

Datum oprichting:
1596.

Datum opheffing:
1795.

Vestigingsplaats:
Middelburg.

Zetelaantal:
7.

Zetelverdeling tussen basiscolleges:
Representant van de Eerste Edele, Middelburg Zierikzee, Goes, Tholen, Vlissingen en Veere ieder 1 zetel.

Toerbeurt:
Toerbeurt tussen de zes steden (in volgorde Veere, Middelburg, Goes, Zierikzee, Vlissingen, Tholen) met de twee zetels in de Raad van State.

Zittingstermijn:
Voor het leven.

Benoemende instantie:
Staten van Zeeland.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
Aanvangsdatum: commissiedatum, tenzij anders vermeld.
Einddatum: in principe aansluitend bij de aanvangsdatum van de opvolger, tenzij een specifieke einddatum bekend is (bijvoorbeeld door overlijden).

Ministers in dienst van het college:
secretaris (aanvankelijk griffier genoemd).

Naamlijsten en bronnen:
Algemeen
-Gecommitteerden 1596-1795: Rekenmeesters van de graeflijke en provinciale rekenkamer van de Staten van Zeeland van vroegen tijd tot 1795, Zeeuws archief, archief van de rekenkamer van Zeeland II, inv. nr. 1113. Is wat de gegevens tot 1767 betreft hoogstwaarschijnlijk afgeleid van lijst in inv. nr. 1112, hieronder, maar heeft aanvullende gegevens.
-Gecommitteerden 1596-1768: Lyst der ed. heeren rekenmeesteren van de Graaflijkheidsrekenkamer van Zeeland, in der tijd geweest, ende nog zijnde, Zeeuws archief, archief van de rekenkamer van Zeeland II, inv. nr. 1112.
-Gecommitteerden 1728-1794: Naem-register van alle de heeren leden der regeering in de provintiën van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen en Ommelanden (Amsterdam 1728-1794). Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek onder signatuur T 1141, vanaf 1730.

Ter aanvulling en verificatie van verschillende gegevens zijn de gedrukte notulen van de Staten van Zeeland gebruikt.

Per basiscollege
-Gecommitteerden uit Tholen 1597-1702: A. Romeijn, 'Â…alles ten meesten oirboir van de stad.' De stadsregering van Tholen (1577-1702). Bestuur en bestuurders van de stad Tholen vanaf de satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de dood van koning-stadhouder Willem III in 1702 (Giessen 2001) 121.

Literatuur:
-Boddaert, Pieter e.a., Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene beschryving van Zeeland (Amsterdam 1751) 69, 83-88.
-Meijer, A.C. en C.E. Zonnevylle-Heyning, '"Yder het sijne". Een portret van de zeeuwse rekenkamer halverwege de zeventiende eeuw', Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuws genootschap der wetenschappen (1999) 65-88.