Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)

Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)

Naam college:
Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Datum oprichting:
(1583) 1591.

Datum opheffing:
1795 (tijdens de Frans-Münsterse bezetting tussen 1672 en 1674 waren er geen gedeputeerden).

Vestigingsplaats:
Beurtelings Deventer, Kampen en Zwolle.

Zetelaantal:
6.

Zetelverdeling tussen basiscolleges:
Ieder kwartier (Salland, Twente, Vollenhove) en iedere stad (Deventer, Kampen, Zwolle) had één zetel.

Zittingstermijn1:
Aanvankelijk één jaar, bij resolutie van de Staten van Overijssel van 19 februari 1675 drie jaar.

Benoemende instantie:
De Staten van Overijssel.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
Aanvangsdatum: ingangsdatum 1 april tot 1700, erna 1 mei, tenzij anders vermeld.
Benoemingen werden door de Staten van Overijssel doorgaans in maanden februari-april gedaan. De ingangsdatum 1 april in de zeventiende eeuw blijkt uit een resolutie van de Staten van 20 maart 1607. Van Heel (zie hieronder 'Naamlijsten en bronnen') geeft die ingangsdatum voor (alleen) de gedeputeerden uit Kampen. Niettemin mogen we veronderstellen dat ook voor de andere gedeputeerden zo'n ingangsdatum gebruikelijk was, gezien de data waarop de benoeming plaatsvond. Vanaf de aanvang van de achttiende eeuw wordt 1 mei (zo nu en dan 1 november) de ingangsdatum.
Einddatum: in principe aansluitend bij de aanvangsdatum van de opvolger, tenzij een specifieke einddatum bekend is (bijvoorbeeld door overlijden).

Ministers in dienst van het college:
griffier (de griffier van de Staten van Overijssel).

Naamlijsten en bronnen:
Algemeen
-Gedeputeerden en Griffier 1583-1795: Caspar van Heel, 400 jaar Gedeputeerde Staten van Overijssel (Zwolle 1993) 41-56.
-Gedeputeerden en Griffier 1593-1795 (Griffier tot 1762): K. Schilder, Anthony van Mierlo's register van Overijsselse ambtenaren (Kampen 1984) 47-60 en 78-79.
-Gedeputeerden en Griffier 1593-1748: A.J. Gansneb genaamd Tengnagel, Register van ampten, commissien, deputatien enz. in de provintie Overijssel, Historisch Centrum Overijssel, archief van de Vereniging tot beoefening van Overijssels recht en geschiedenis, inv. nr. 732, 39-41.
-Gedeputeerden 1593-1601: Rients Reitsma, Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic. The states of Overijssel 1566-1600 (Amsterdam 1982) 254.
-Gedeputeerden uit Overijssel 1600-1794: Nationaal Archief, provinciale resoluties, inv. nr. 485-543 Resoluties van de Staten van Overijssel 1600-1794. Aangewend in incidentele gevallen, ter aanvulling en correctie.
-Gedeputeerden 1728-1794: Naem-register van alle de heeren leden der regeering in de provintiën van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen en Ommelanden (Amsterdam 1728-1794) Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek onder signatuur T 1141, vanaf 1730.

Literatuur:
-Fruin, Robert, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek (2e bijgewerkte druk, 's-Gravenhage 1922) 251 en 254.
-Heel, Caspar van, 400 jaar gedeputeerde staten van Overijssel (Zwolle 1993).
-In alle Staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel (Zwolle 1978).
-Reitsma, Rients, Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic. The states of Overijssel 1566-1600 (Amsterdam 1982).

Noten:
1. Deze zittingstermijnen moeten opgevat worden als maximum zittingsduur zonder nieuwe benoeming. In praktijk kwamen kortere termijnen voor, maar ook herbenoemingen.