Staatssecretarie (1813-1840)

Staatssecretarie (1813-1840)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Staatssecretarie (1813-1840)

Naam:
Algemene Staatssecretarie.

Datum oprichting:
Een officieel besluit waarbij de Staatssecretarie werd ingesteld is er niet. Bij sb van 31 december 1813 werd de organisatie van de Staatssecretarie bepaald.

Datum opheffing:
Op 20 oktober 1840 viel het besluit de Staatssecretarie met het eind van het jaar op te heffen. Bij kb van 22 december 1840 werd de Staatssecretarie samengevoegd met het Kabinet des Konings onder de naam Kabinet des Konings.

Vestigingsplaats:
Van 1815 tot 1830 jaarlijks alternerend in 's-Gravenhage en Brussel (in het najaar van de even jaren naar Brussel); nadien te 's-Gravenhage.

Personeel:
Tot de grondwetswijziging in 1815 stond aan het hoofd van de Staatssecretarie een algemene secretaris van staat; hierna werd hij secretaris van staat genoemd. Dit ambt werd met ingang van 1 april 1818 gesupprimeerd, om op 1 januari 1823 te worden hersteld. Tussentijds werd de functie waargenomen door een staatsraad, belast met de directie van de Staatssecretarie.
De verdere ambtenaren opgenomen in dit repertorium zijn de griffier, referendaris en commissaris.

Benoeming/verkiezing:
De koning benoemde de secretaris van staat.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
De data van benoemings- en ontslagbesluiten, zo mogelijk met vermelding van de ingangsdatum.

Bronnen:
NA, Staatsecretarie (2.02.01) nrs. 5622-5625 (betaalsrollen traktementen ambtenaren 1814-1818); nr. 5651 (geschreven 'Staatsalmanak' van Elias Schovel met benoemingen 1813-1815).

Naamlijst:
H. Tollius Drabbe, Naamlijst van de hoofden der departementen van Algemeen Bestuur, van de ministers van Staat, en van de leden der Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden en van het Koningrijk der Nederlanden, 1813-1851. Met opgave van den tijd van benoeming en aftreding ('s-Gravenhage 1851) 21 [secretarissen van staat, met vermelding van publicatiedatum van het benoemingsbesluit in de StaatsCourant].

Literatuur:
-Bonder, H., De archieven van de Algemeene Staatssecretarie en van het Kabinet des Konings met de daarbij gedeponeerde archieven over 1813-1840 ('s-Gravenhage 1938).
-Otten, F.J.M., Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 79-100.
-Ross, W.G., 'Archief van het Kabinet des Konings en de er mede vermengde archieven', in Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven XXXVI (1913) 124-131.
-Steur, J., 'Archivisten in dienst van het Vereenigd Koninkrijk. I: Dassevael', in Nederlandsch Archievenblad 42 (1934/1935) 36-47.
-Steur, J., 'Staatssecretarie en kabinet des konings onder Willem I', in Bijdragen en mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 84 (1969) (Utrecht 1969), 88-138.