Gedeputeerde Staten van Overijssel (1814-1861)

Gedeputeerde Staten van Overijssel (1814-1861)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Gedeputeerde Staten van Overijssel (1814-1861)

Naam:
Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Datum oprichting:
Het college werd op 6 oktober 1814 geïnstalleerd.

Vestigingsplaats:
Zwolle.

Zetelaantal:
1814-1825: 9.
1825-1850: 7.
Sedert 1850: 6.

Zetelverdeling:
1814-1825: ridderschap 3, steden 3, landelijke stand 3.
1825-1850: ridderschap 2, steden 2, landelijke stand 2, en 1 naar welgevallen uit een der standen.

Zittingstermijn:
1814-1825: drie jaar.
1825-1850: zes jaar.
Sedert 1850: zes jaar.

Rooster van aftreden:
1814-1825: jaarlijks trad een derde deel van de leden af, tegelijk met de leden van de Staten.
1825-1850: om de twee jaar trad een derde deel van de leden af, tegelijk met de leden van de Staten. Als overgangsregeling gold dat wie in 1825 was gekozen vier jaar lid was en wie in 1826 was gekozen vijf jaar. Daarna trad de volledige termijn van zes jaar in werking. Omdat het aantal gedeputeerden van negen naar zeven ging werd van de drie openvallende plaatsen in 1825 er slechts een vervuld.
Sedert 1850: om de drie jaar trad de helft van de leden af, op de eerste dinsdag van juli. Verkiezingen na buitengewone vacatures vonden plaats binnen twee maanden na het ontstaan ervan.
Voor de gehele periode 1817-1861 volgde de systematiek van het rooster van aftreden bij buitengewone vacatures de zetel, niet de persoon, die derhalve geen volle termijn kreeg.

Benoeming/verkiezing:
De eerste bezetting werd door de souvereine vorst benoemd (op voordracht van de gouverneur). Ook in de jaren daarna benoemde de souvereine vorst/koning in geval van vacature. Vanaf 1817 werden de leden van het college van Gedeputeerde Staten door en uit de Provinciale Staten gekozen. De leden werden gekozen door (maar niet per se uit) de standen naar evenredigheid van hun getal. De vertegenwoordiging in standen verdween in 1848 uit de grondwet, en daadwerkelijk met de invoering van de Provinciewet in 1850.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
De data zijn genomen uit de traktementsregisters van Binnenlandse Zaken.

Bronnen:
NA, Binnenlandse Zaken, traktementsregisters (2.04.25) nrs. 1-12, 73-92 e.v. (benoemings- en ontslagdata).

Naamlijsten:
-Heel, Caspar van, 400 jaar gedeputeerde staten van Overijssel (Zwolle 1993) 72-74 en 82-83 [gedeputeerden en griffiers].
-Heel, Caspar van, 'Lijst van provinciale bestuurders, 1813-heden', in Overijssels Contactbericht 10, nr. 1 (maart 1984) 34-42 [gedeputeerden en griffiers].
-Wigger, J.H., en J. Folkerts, Inventaris van de archieven van het provinciaal bestuur van Overijssel 1813-1920/1948 (2 dln.; Zwolle 1994) lxii-lxx [gedeputeerden en griffiers].

Literatuur:
-Heel, Caspar van, 400 jaar gedeputeerde staten van Overijssel (Zwolle 1993).
-Wigger, J.H., en J. Folkerts, Inventaris van de archieven van het provinciaal bestuur van Overijssel 1813-1920/1948 (2 dln.; Zwolle 1994).
-Zie ook bij Provinciale Staten van Overijssel.

Opmerking:
Wie geen lid der Provinciale Staten meer was, was ook geen lid van Gedeputeerde Staten meer.