Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)

Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)

Naam college:
Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier.

Datum oprichting:
1590? (zie Smit).

Datum opheffing:
1 mei 1752 (met de Rekenkamer ter auditie van het Zuiderkwartier opgegaan in de Provinciale Rekenkamer van Holland).

Vestigingsplaats:
Den Haag.

Zetelaantal:
Tot 1609: niet vast.
Vanaf 17 mei 1609: 3 (resolutie Staten van Holland).

Zetelverdeling tussen basiscolleges:
één zetel voor de Ridderschap, twee zetels voor de steden (vanaf 17 mei 1609). Hiervóór geen vast aantal zetels voor de steden.

Toerbeurt:
(Bron: Simon van Leeuwen, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1468-1469 en Jan Wagenaar, Tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden IV (Holland) (Amsterdam 1742) 194.)

-Ridderschap: 1 permanente zetel
-Dordrecht: 1626 - 1643 - 1659 - 1676 - 1692 - 1709 - 1725 - 1742
-Haarlem: 1637 - 1653 - 1670 - 1686 - 1703 - 1719 - 1736
-Delft: 1622 - 1638 - 1655 - 1671 - 1688 - 1704 - 1721 - 1737
-Leiden: 1623 - 1640 - 1656 - 1673 - 1689 - 1706 - 1722 - 1739
-Amsterdam: 1631 - 1647 - 1664 - 1680 - 1697 - 1713 - 1730 - 1746
-Gouda: 1634 - 1650 - 1667 - 1683 - 1700 - 1716 - 1733 - 1749
-Rotterdam: 1625 - 1641 - 1658 - 1674 - 1691 - 1707 - 1724 - 1740
-Gorinchem: 1628 - 1644 - 1661 - 1677 - 1694 - 1710 - 1727 - 1743
-Schiedam: 1632 - 1649 - 1665 - 1682 - 1698 - 1715 - 1731 - 1748
-Schoonhoven: 1635 - 1652 - 1668 - 1685 - 1701 - 1718 - 1734 - 1751
-Den Briel: 1629 - 1646 - 1662 - 1679 - 1695 - 1712 - 1728 - 1745

Zittingstermijn1:
Voor het leven (Ridderschap).
Voor gecommitteerden van de steden: van 15 maart 1610 tot 6 februari 1619 twee jaar, vanaf 6 februari 1619 drie jaar (resolutie Staten van Holland).

Benoemende instantie:
Staten van Holland.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
Aanvangsdatum: de gebruikelijke ingangsdatum 1 mei, tenzij anders vermeld. De uitzonderingen zijn:
-gecommitteerden namens de Ridderschap. Omdat zij voor het leven zaten, was een vaste ingansgdatum voor hen niet van toepassing.
-bij tussentijdse opvolging door overlijden of ontslag van de voorganger.
In al deze gevallen wordt bij 'bijzonderheden' vermeld welke datum gebruikt is; in de meeste gevallen is dat de datum van benoeming door de Staten van Holland. Wanneer de benoeming door de Staten van Holland plaatsvond na 1 mei, is dat ook vermeld.
Einddatum: in principe aansluitend bij de aanvangsdatum van de opvolger, tenzij een specifieke einddatum bekend is (bijvoorbeeld door overlijden).

Ministers in dienst van het college:
tot 1627 één secretaris;
vanaf 1627 twee secretarissen.

Naamlijsten en bronnen:
Algemeen
-Gecommitteerden en secretarissen 1590-1752: Nationaal Archief, indices op de resoluties van de Staten van Holland (microfiche) (in incidentele gevallen de originele resoluties).
-Gecommitteerden en secretarissen 1590-1684: Simon van Leeuwen, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1462-1467.
-Gecommitteerden 1590-1676: Nationaal Archief, archief Staten van Holland, inv. nr. 1823.
-Gecommitteerden 1604-1631: Nationaal Archief, archief Pieter Steyn, inv. nr. 478.
-Gecommitteerden 1704-1752 (met hiaten): Bericht, wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegiën in 's-Gravenhage (Den Haag 1704-1791?) en Naem-register van alle de heeren leden der regeering in de provintiën van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen en Ommelanden (Amsterdam 1728-1794) Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek onder signatuur T 1141, vanaf 1730.
-Secretarissen 1691-1724: Nationaal Archief, archief Pieter Steyn, inv. nr. 483.

Per basiscollege
-Gecommitteerden namens de Ridderschap 1588-1760: Nationaal Archief, archief familie Fagel, inv. nr. 889.
-Gecommitteerden uit Dordrecht 1590-1661: M. Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, vervattende haar begin, opkomst, toeneming en verdere staat. Alsmede een verzameling van eenige geslachtboomen der adellijke en aanzienlijke heeren-geslachten I (Dordrecht 1677) 415.
-Gecommitteerden uit Haarlem 1608-1751: Naem-register van de heeren van de regering van de stad Haarlem (1733).
-Gecommitteerden uit Delft 1592-1721: Reinier Boitet, Beschrijving der stadt Delft (Delft 1729) 95-132.
-Gecommitteerden uit Leiden 1590-1675: Naamwyser, waar in vertoond werden de naamen van de Ed. Achtb. H.H. regenten der stad Leyden tsedert den jare 1641 tot 1687, mitsgaders van verscheide andere collegien en beampten (Leiden 1688).
-Gecommitteerden uit Gouda 1600-1794: Lijsten van de heeren van de regeeringe der stad Gouda … beginnende met het jaer 1600 2 dln. (Gouda 1705 en 1768) Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek onder signatuur 588 A 19.
-Gecommitteerden uit Rotterdam 1597-1751: J.H.W. Unger, De regeering van Rotterdam 1328-1892. Naamlijst van personen die in of vanwege de regeering ambten hebben bekleed, voorafgegaan door eene geschiedkundige inleiding over den regeeringsvorm van Rotterdam (Rotterdam 1892) 534-535.

Literatuur:
-Smit, J., Het archief der Rekenkamer ter Auditie van de Gemeenelandsrekeningen en de opvolgende colleges met de daaronder berustende rekeningen ('s-Gravenhage 1946) 25-29.
-Wagenaar, Jan, Tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden IV (Holland) (Amsterdam 1742) 193-195.

Noten:
1. Deze zittingstermijnen moeten opgevat worden als maximum zittingsduur zonder nieuwe benoeming. In praktijk kwamen kortere termijnen voor.