personen

mr. Johan Willem van der Haer

geboren: 1722
overleden: 25-06-1764

lid Vroedschap van Zierikzee (1742 - 1745).

opmerkingen

Overig: was grietman van Hemelumer Oldeferd 1745-1764.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 311.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 139 en II, 87.

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 627.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 10-05-1746 - 21-09-1746
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De reden van beƫindiging is onbekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 18-04-1749 - 29-06-1752
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 14-02-1752 - 12-02-1758
namens: Westergo, Hemelumer Oldeferd
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 02-03-1758 - 28-04-1761
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1761 - 16-02-1764
namens: Westergo, Hemelumer Oldeferd
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 21-02-1764 - 25-06-1764
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste presentie. Beƫindigd door overlijden. De overlap met de functie van gecommitteerde in de Admiraliteit in Friesland is vooralsnog niet verklaarbaar.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 10-04-1764 - 25-06-1764
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De overlap met de functie van gecommitteerde in de Provinciale Rekenkamer van Friesland is vooralsnog niet verklaarbaar.