personen

Sijbren van Osinga

geboren: -
overleden: 07-11-1623

opmerkingen

Overig: was grietman van Wonseradeel 1596-1623.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 271.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 284 en II, 193.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-02-1616 - 28-03-1621
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-06-1622 - 17-03-1623
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...