personen

Oene Sirtema van Grovestins

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: was grietman van Hennaarderadeel 1647-1671.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 247.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 135 en II, 83.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 295.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 1650 - 1650
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Niet zeker bij deze persoon.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1652 - 07-02-1667
namens: Westergo, Hennaarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-10-1672 - 25-02-1673
namens: Westergo, Hennaarderadeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.