personen

Dirck Hobbesz. van Baerdt

geboren: -
overleden: 14-07-1615

opmerkingen

Persoonsgegevens: Genealogische en Heraldische Bladen geeft op blz. 114 zowel een overlijdensdatum 14 juli 1615 als 14 juli 1616. Het meest waarschijnlijk is 1615, aangezien Dircks zoon Hobbe hem in 1615 opvolgt als grietman van Haskerland (ook Baerdt van Sminia geeft 1615).
Overig: was grietman van Haskerland 1601-1615.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 355.

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 4 (1909) 113 en 114.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) II, 61.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-03-1602 - 04-08-1602
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1606 - 1608
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...