personen

Jelger van Feytsma

geboren: -
overleden: 13-09-1620

opmerkingen

Persoonsgegevens: de identificatie van het lid van Gedeputeerde Staten van Friesland 1581-1586 met deze persoon niet geheel zeker; De Haan Hettema I, 115 en II, 74 noemt nog een Jelger Feytsma, die in 1621 overleden zou zijn.
Overig: was grietman van 't Bildt 1609-1620.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 315.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 114 en II, 74.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-02-1581 - 1586
namens: Westergo, Het Bildt
anderen met deze aanstelling...