personen

Sjoerd van Aylva

geboren: -
overleden: ca. 1641

opmerkingen

Persoonsgegevens: het jaar van overlijden is mogelijk 1640, zoals in De Nederlandsche Leeuw (maar gezien de benoeming in Gedeputeerde Staten van Friesland is begin 1641 waarschijnlijker).
Overig: was grietman van Hemelumer Oldeferd 1626-1641. De Nederlandsche Leeuw geeft nog zitting in Gedeputeerde Staten 1632 en 1639, maar daarvoor is elders geen bewijs aangetroffen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 308.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 9 en II, 8.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 36.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 23-04-1625 - 25-06-1627
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-03-1641 - 1641
namens: Westergo, Hemelumer Oldeferd
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging waarschijnlijk door overlijden.