personen

Douwe van Sixma

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: was grietman van Barradeel 1676-1684.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 216.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-02-1673 - 12-02-1674
namens: Zevenwolden, Doniawerstal
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1674 - 09-02-1677
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1677 -
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar mogelijk 1678. Kwartier onzeker.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 07-02-1680 - 11-02-1683
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 22-04-1683 - 01-06-1684
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...