personen

Frederick van Sminia

geboren: 1664
overleden: 28-06-1751

opmerkingen

Overig: was grietman van Utingeradeel 1689-1751.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 333.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 365 en II, 254.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 153.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 299.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 09-06-1692 - 16-05-1694
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1694 - 23-08-1695
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 30-04-1695 - 29-04-1698
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1698 - 1699
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 14-03-1707 - 27-04-1710
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 07-1707 - 1709
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1710 - 16-05-1713
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 13-03-1713 - 17-04-1716
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Zitting in het laatste jaar is niet geheel zeker; Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361 (zie institutionele toelichting). meldt dat Bincke Simens de functie geheel of gedeeltelijk aan hem heeft overgedragen, maar de commissiedata van beiden stemmen niet met die gegevens overeen.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 03-04-1719 - 15-04-1722
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 08-05-1722 - 30-04-1724
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting na 30 april 1724, maar voor het kwartier der Steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1724 - 27-05-1725
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 16-05-1725 - 30-04-1728
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-04-1737 - 18-04-1740
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1740 - 14-05-1743
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 16-05-1743 - 23-05-1746
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 04-04-1749 - 28-06-1751
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Kwartier onzeker. Beëindigd door overlijden.