personen

Lamoraal Joachim Johan baron Juckema van Burmania Rengers

Ook bekend als Lamoraal Johan Joachim Rengers.

geboren: 28-09-1757 te 's-Gravenhage
overleden: 30-03-1831 te 's-Gravenhage

lid Vroedschap van Franeker (1781 - 1795).

opmerkingen

Adelstitels: baron (Empire) 1813?/baron 1822.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 194.

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 508.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 294 en II, 200.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 253.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 801.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 145.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 17-09-1781 - 1795
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten-Generaal. Volgt Johannes Arnold Beucker op in het kwartier Friesland.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1784 - 1792
namens: Steden, Franeker
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1793 - 19-02-1795
namens: Steden, Franeker
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 06-10-1806 - 30-07-1810
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Algemeen Bestuur van Weldadigheid
van: 30-06-1809 - 08-07-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Algemeen Bestuur van Weldadigheid
van: 08-07-1809 - 01-05-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: membre
instelling: Corps Législatif
van: 19-02-1811 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1818
namens: Aengwirden, ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Geen lid meer in 1817 of 1818. Van 1818 tot 1821 was deze plaats vacant.