personen

Asse Obbes

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: was grietman van Haskerland 1582-1601.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 355.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1594 - 1596
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...