personen

Augustinus Lycklama à Nijeholt

geboren: 1670
overleden: 22-06-1744

opmerkingen

Overig: was grietman van Opsterland 1693-1718.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 387.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 251 en II, 171.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 154.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 349.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1691 - 08-06-1692
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 18-02-1693 - 29-04-1695
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 24-08-1695 - 30-04-1697
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1697 - 29-04-1698
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1701 - 1703
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 07-1705 - 08-1705
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 15-10-1705 - 13-03-1707
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1707 - 12-05-1710
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-03-1711 - 20-04-1713
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...