personen

mr. Martinus van Scheltinga

geboren: 1656
overleden: 21-01-1726

opmerkingen

Overig: bekleedde mogelijk ook de functies van gedeputeerde ter Staten-Generaal 1715-1716, gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer 1716-1718 en gecommitteerde in de Admiraliteit in Friesland vanaf 1718, die nu bij zijn naamgenoot zijn geplaatst (1666-1742, elders in deze database).
Was grietman van Engwirden 1715-1721.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 340.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 322 en II, 215.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 317.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 20-02-1679 - 07-11-1714
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot eerste presiderende raad.

functie: eerste presiderende raad
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 08-11-1714 - 01-12-1714
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 07-03-1715 - 10-06-1716
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Deze functie werd mogelijk niet door hem bekleed, maar door zijn naamgenoot die leefde van 1666-1742 (elders in deze database).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-06-1719 - 18-05-1722
namens: Zevenwolden, Aengwirden
anderen met deze aanstelling...