personen

Tjerck van Herema

Ook bekend als Tjerck van Heerma.

geboren: -
overleden: 1655

opmerkingen

Persoonsgegevens: was bij zijn overlijden meer dan 80 jaar oud.
Overig: Was grietman van Menaldumadeel 1613 (volgens De Haan Hettema 1623)-1639.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 180.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 195 en II, 130.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 07-05-1619 - 27-04-1621
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 27-04-1637 - 12-02-1639
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...