personen

Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania

heer van Camminghaburg en Oosterbroek.

geboren: 1652
overleden: 04-12-1720

opmerkingen

Overig: was grietman van Wymbritseradeel 1671-1716.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 301.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 60 en II, 43.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1686 - 11-02-1689
namens: Westergo, Wymbritseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-02-1689 -
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 01-05-1698 - 24-04-1701
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 09-02-1704 - 16-02-1707
namens: Westergo, Wymbritseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-02-1716 - 10-02-1719
namens: Westergo, Wymbritseradeel
anderen met deze aanstelling...