personen

Sjuck Tjaert van Burmania

geboren: 1658
overleden: 13-10-1723

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt geeft afwijkende overlijdensdatum 23 in plaats van 13 oktober.
Overig: was grietman van Menaldumadeel 1682-1723.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 182.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 60 en II, 43.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 13-05-1686 - 30-04-1688
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 18-04-1692 - 20-05-1693
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 25-03-1704 - 20-04-1707
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...