personen

Aulus van Haersma

geboren: 1709
overleden: 29-11-1763

opmerkingen

Overig: was grietman van Achtkarspelen 1740-1763.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 112.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 211 en II, 144.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 16-06-1734 - 29-04-1737
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 30-04-1749 - 21-05-1755
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1758 - 11-02-1761
namens: Oostergo, Achtkarspelen
anderen met deze aanstelling...