personen

Erasmus van Douma

geboren: -
overleden: 1581

opmerkingen

Overig: Baerdt van Sminia noemt hem ook gecommitteerde in de Provinciale Rekenkamer van Friesland, maar lijkt hem te verwarren met Epo van Douma (elders in deze database).
Was grietman van Doniawerstal 1577-1580.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 344.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 93 en II, 61.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-10-1577 - 28-08-1579
namens: Zevenwolden, Doniawerstal
anderen met deze aanstelling...