personen

Jouke Jochems

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: was grietman van Smallingerland vanaf 1617.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 141.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 29-01-1614 -
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.