personen

Jancke Osinga

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 284 en II, 193, maar zonder leefjaren.
Overig: was grietman van Wonseradeel 1580-1596.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 270.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-08-1579 - 14-02-1581
namens: Friesland, Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.