personen

Sippe Meckema van Aylva

heer van Tammingaborg en Hornhuizen, Kloosterburen.

Ook bekend als Scipio Meckema van Aylva, Sicco Meckema van Aylva.

geboren: -
overleden: 1669

opmerkingen

Overig: was grietman van Tietjerksteradeel 1656-1669.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 133.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 10 en II, 10.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989)55.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 03-06-1660 - 13-07-1663
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 22-06-1662 - 30-04-1664
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 14-03-1667 - 08-07-1668
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...