personen

Tjalling Oenes Bangma

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: was grietman van Idaarderadeel 1607-1620.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 153.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-01-1614 - 22-03-1616
namens: Oostergo, Idaarderadeel
anderen met deze aanstelling...